Fundusze Europejskie 2014-2020 szansą dla uczelni i jednostek naukowych

Fundusze Europejskie 2014-2020 – nowa perspektywa finansowa – stworzy dużą szansę dla uczelni i jednostek naukowych

Nacisk położony zostanie na ciekawe projekty, wykorzystujące infrastrukturę wybudowaną lub zmodernizowaną za środki pozyskane w latach 2007-2013.

Fundusze Europejskie 2014-2020 zmienią zasady, na jakich sektor nauki będzie mógł ubiegać się o środki unijne. W poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013) wsparcie kierowane było przede wszystkim na infrastrukturę uczelni wyższych i jednostek naukowych, co wynikało z ogromnych potrzeb modernizacyjnych tych podmiotów. Nowa perspektywa – Fundusze Europejskie 2014-2020będzie natomiast szansą dla uniwersytetów i jednostek naukowych na wykorzystanie tego co udało się do teraz wybudować lub zmienić, dzięki poprzednim funduszom.

Jednym z celów jakie stawia sobie Unia Europejskiej w Strategii Europa 2020 jest tzw. „inteligentny rozwój”. Termin ten oznacza m.in. zwiększenie roli wiedzy i innowacji jako sił napędowych rozwoju. Istotne będzie zatem umiejętne wykorzystanie posiadanego obecnie przez sektor nauki doskonałego zaplecza na rzecz generowania innowacji, szczególnie we współpracy z firmami. Dlatego też planuje się położenie nacisku na promowanie współpracy między tymi sektorami.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) będzie w nowej perspektywie Finansowej następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Fundusze Europejskie 2014-2020 przeznaczą na PO IR pulę ponad 7,6 mld euro. Oprócz przedsiębiorców, z tych pieniędzy skorzystają jednostki naukowe, studenci i doktoranci. Dofinansowanie przeznaczone zostanie m.in. na badania naukowe i ich późniejszą komercjalizację, staże podoktorskie dla młodych doktorów w wiodących ośrodkach za granicą, międzynarodowe studia doktoranckie realizowane przez polskie jednostki naukowe  z udziałem partnera zagranicznego czy przygotowanie jednostek naukowych do udziału w programach międzynarodowych, takich jak Horyzont 2020.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój położony zostanie nacisk na współpracę nauki z biznesem. Dodatkowo premiowane będą projekty prowadzone w ramach konsorcjów przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz innych podmiotów, np. parków naukowo-technologicznych. Program sfinansuje cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy – od fazy badań naukowych, poprzez prace rozwojowe i badania przemysłowe, etap prac demonstracyjnych, aż po wdrożenie wyników badań w działalności gospodarczej.

Drugie, istotne dla nauki źródło finansowania stanowić będzie wart blisko 2 mld euro Program Wiedza Edukacja Rozwój. Z tej puli Fundusze Europejskie 2014-2020 około 1 mld euro będą mogły zaoferować uczelniom na dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, poprawę jakości studiów doktoranckich i stwarzanie lepszych warunków do studiowania na nich, współpracę międzynarodową, rozwój kwalifikacji kadry dydaktycznej oraz lepsze zarządzanie.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich