Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw realizowane jest w ramach I osi priorytetowej PO IR – WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw realizuje Priorytet Inwestycyjny 1b (PI 1b) oraz cel szczegółowy 1. Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw.

Instytucją Pośredniczącą oraz ogłaszającą konkursy na przedsięwzięcia realizowane poprzez Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw obejmuje 2 poddziałania: