Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcia objęte wsparciem w ramach tego poddziałania to wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych– weryfikacji nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych.

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej realizowane przez przedsiębiorstwa stanowi poddziałanie w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, w ramach I osi priorytetowej PO IR. Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej realizuje cel szczegółowy 1. oraz priorytet inwestycyjny 1b (I oś PO IR). Głównym celem, który realizowany jest poprzez Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej jest zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw (cel szczegółowy 1.).

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

W roku 2015 zaplanowane zostały 2 konkursy w ramach tego poddziałania:

1. konkurs – ogłoszenie planowane jest na dzień 7 kwietnia 2015 roku, nabór wniosków rozpocznie się w dniu 7 maja 2015 r., natomiast zakończenie naboru wniosków przewidziane jest na dzień 22 czerwca 2015 roku.

2. konkurs – ogłoszenie planowane jest na IV kwartał 2015 roku, natomiast rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano na I kwartał 2016 roku.

Kwota alokacji na oba wskazane powyżej konkursy, wspierające projekty realizowane poprzez Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej wynosi 500 mln PLN na każdy konkurs.

zakres terytorialny: cała Polska