Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw realizowane jest w ramach II Osi priorytetowej PO IR – WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I. Działanie 2.1 realizuje Priorytet Inwestycyjny 1b (PI 1b) w ramach II osi PO IR oraz cel szczegółowy 2. Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw wspierać będzie projekty dedykowane tworzeniu lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki

Typy projektów:

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Projekt musi być powiązany z jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) – Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu 2.1 PO IR WYKAZ KIS

Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe rozumie się jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej – Zgodnie z §2, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014–2020).

W ramach działania 2.1 PO IR pomoc może być udzielona na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę. Przez niezbędną infrastrukturę rozumie się niezbędne wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w postaci budowli i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Beneficjenci:

Do konkursu w ramach działania 2.1 PO IR mogą przystąpić:

1)       mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy spełniający kryteria określone w Załączniku nr  I do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 oraz

2)       przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Planowany termin naboru wniosków: 01.09.2015 – 31.10.2015 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy:

460 000 000 PLN, w tym:

1) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 44 749 197,00 PLN;

2) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 415 250 803,00 PLN.

Minimalna wartość projektu: 2 000 000,00 PLN kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość projektu: 50 mln EUR

Czas rozpoczęcia i zakończenia projektu:

Wnioskodawca może rozpocząć realizację Projektu w dniu następującym po dniu złożenia wniosku (początek okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie).

Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji Programu, tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.

Wydatki kwalifikowane – współfinansowane w ramach:

  • regionalnej pomocy inwestycyjnej – w zakresie inwestycji w infrastrukturę
  • pomocy na prace badawczo-rozwojowe – udzielanej zgodnie z art. 25 Rozporządzenia 651/2014
  • pomocy de minimis – udzielanej zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.)

obejmują:

ust. 2. Do kosztów kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:
1) nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

c) nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu,

d) w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń;

2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1 wraz z kosztem instalacji i uruchomienia;

3) nabycia robót i materiałów budowlanych;

4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projekt,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata;

5) spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat;

6) spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4 poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

3. Koszty sporządzenia opinii rzeczoznawcy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie stanowią kosztu kwalifikowanego.

4. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 2, określa się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 878).

5. Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe zalicza się koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

6. Przedsiębiorca w ramach pomocy de minimis może objąć wnioskiem koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych.

  • pomoc de minimis – udzielana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.);

Maksymalna wartość dofinansowanie w ramach danej pomocy w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych wraz z pomocą o którą Wnioskodawca się ubiega nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro. Ponadto, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż miro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Maksymalna intensywność wsparcia, zależnie od rodzaju pomocy:

1. regionalna pomoc inwestycyjna:

Województwo/lokalizacja
projektu

mikro i mali przedsiębiorcy

Średni
przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy
inni niż MSP

Lubelskie, podkarpackie, podlaskie,
warmińsko-mazurskie

70%

60%

50%

Kujawsko-pomorskie, lubuskie,
łódzkie, małopolskie, opolskie,
pomorskie, świętokrzyskie,
zachodniopomorskie oraz obszary
należące do podregionów:
ciechanowsko-płockiego,
ostrołęcko-siedleckiego,
radomskiego i warszawskiego
wschodniego

55%

45%

35%

Dolnośląskiego,  wielkopolskiego,
śląskiego

45%

35%

25%

Podregion warszawski zachodni

40%

30%

20%

Miasto stołeczne Warszawa w
okresie od dnia  1 lipca 2014 r. do
dnia 31 grudnia 2017 r.

35%

25%

15%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia  1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

30%

20%

10%

 

2. pomoc na prace rozwojowe:

prace rozwojowe

mikro i mali przedsiębiorcy

Średni
przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy inni niż MSP

Max. pomoc na prace
rozwojowe

45%

35%

25%

 

3. pomoc de minimis:

pomoc de minimis

mikro i mali przedsiębiorcy

Średni
przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy inni niż MSP

max. pułap pomocy de minimis

45%

35%

25%

zakres terytorialny: cała Polska

zasady oceny wniosków:

Ocena wniosków o dofinansowanie obejmuje:

  1. ocenę formalną przeprowadzaną przez pracowników IOK;
  2. ocenę merytoryczną dokonywaną przez Panel Ekspertów w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP) obejmującą ocenę merytoryczną obligatoryjną oraz ocenę merytoryczną fakultatywną (punktową).
  3. Elementem oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów jest spotkanie członków Panelu Ekspertów z Wnioskodawcą (nie więcej niż 4 przedstawicieli reprezentujących Wnioskodawcę), który będzie miał możliwość zaprezentowania złożonego projektu i odniesienia się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków KOP. Nie dopuszcza się przeprowadzenia prezentacji przez przedstawicieli podmiotów zewnętrznych, w tym firm doradczych.