Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty mające na celu zwiększenie dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

Poddziałanie 2.3.1 realizowane jest w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, w ramach II osi priorytetowej PO IR. Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP realizuje priorytet inwestycyjny 1b (II oś PO IR). Głównym celem, który realizuje Poddziałanie 2.3.1 jest zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I (cel szczegółowy 2.).

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

W 2015 roku zaplanowany został 1 konkurs w ramach Poddziałania 2.3.1. Ogłoszenie konkursu planowane jest w październiku 2015 r., rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowane zostało na listopad 2015 r., natomiast zakończenie naboru wniosków przewidziano na grudzień 2015 roku. Alokacja środków przewidziana na najbliższy konkurs, w ramach którego składane będą wnioski na przedsięwzięcia realizowane poprzez Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP wynosi 31,3 mln PLN.

zakres terytorialny: cała Polska