Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty mające na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.

Poddziałanie 2.3.3 realizowane jest w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, w ramach II osi priorytetowej PO IR. Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych realizuje priorytet inwestycyjny 1b w ramach II osi priorytetowej PO IR. Celem szczegółowym (cel szczegółowy 2.), który realizuje Poddziałanie 2.3.3 jest zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

W 2015 roku zaplanowany został 1 konkurs w ramach Poddziałania 2.3.3. Ogłoszenie konkursu planowane jest w październiku 2015 roku, rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowane zostało na listopad 2015 roku, natomiast zakończenie naboru wniosków przewidziano na grudzień 2015 roku. Alokacja środków przewidziana na najbliższy konkurs, w ramach którego składane będą wnioski na przedsięwzięcia realizowane poprzez Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych wynosi 41 mln PLN.