Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty mające na celu udzielenie wsparcia mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej PO IR – najważniejsze informacje:

Poddziałanie 2.3.4 realizowane jest w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, w ramach II osi priorytetowej PO IR. Poddziałanie Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej realizuje priorytet inwestycyjny 1b w ramach II osi priorytetowej PO IR. Celem szczegółowym (cel szczegółowy 2.), który realizuje Poddziałanie 2.3.4 jest zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej jako cel główny wskazuje wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Instytucja Pośrednicząca i ogłaszająca konkursy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej – założenia ogólne:

 • Kontynuacja wspierania MSP w zakresie uzyskiwania i realizacji ochrony własności przemysłowej wdrażanego w ramach poddziałania 5.4.1 PO IG;
 • Wsparcie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MSP;
 • Przedmiot ochrony: wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy;
 • Przedmiot ochrony nie musi być efektem przeprowadzonych prac badawczych;
 • Brak możliwości ubiegania się o wsparcie na zastrzeżenie znaku towarowego.

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej – kto może ubiegać się o dofinansowanie?:

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej – na co można uzyskać dofinansowanie?:

1) działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i komercjalizacją przedmiotów zgłoszenia, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe;
2) działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie:
a) unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji;
b) stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej – założenia finansowe i poziom wsparcia:

-Minimalna wartość projektu – 10 000 PLN
-Maksymalna wartość projektu – 1 000 000 PLN
-Wsparcie do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu)
-Łączny budżet Poddziałania: 47 620 000 euro

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej – typy projektów:

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika uprawnionego do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;
 • zgłoszenie przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego do właściwego organu ochrony własności przemysłowej, a następnie prowadzenie postępowania przed tym organem;
 • prowadzenie postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa;
 • pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w UPRP;
 • pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;
 • pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej;
 • pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Poddziałanie 2.3.4 PO IR Ochrona własności przemysłowej – szczegółowy katalog wydatków kwalifikowanych:

1. Minimalna wartość  kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 10 000,00 zł.
2. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000,00zł.
3. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty:

1)      uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, tj.:

a)    opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;

b)   pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;

c)       pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej,

2)      usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych
z  przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia, tj.:

a)        pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt;

b)   pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania,  określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,

3)      pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego
o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

4. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, tj.:

1)      pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony;

2)      opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu;

3)      pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

5. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach typu projektu „uzyskanie ochrony własności przemysłowej” zalicza się koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia ogólnego, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

6. W przypadku typu projektu „Realizacja ochrony własności przemysłowejkoszty postępowań sądowych dotyczących naruszeń praw własności przemysłowej nie stanowią wydatków kwalifikowalnych projektu.

7. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 3 pkt  2, nie przekracza 30 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

8. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 3 pkt  3, nie przekracza 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

9. Maksymalna intensywność pomocy na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3 – 5 wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

10. Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 5 stanowi pomoc de minimis i udzielane jest na zasadach określonych w §2 ust. 1 oraz § 42 rozporządzenia.

11. Warunki uznania poniesionych kosztów za koszty kwalifikowalne zostały określone w szczególności w art. 6c ustawy o PARP, § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

12. Dopuszczone jest ponoszenie wydatków związanych z wnoszeniem opłat urzędowych przez pełnomocnika reprezentującego wnioskodawcę przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej. Zasady regulujące tą kwestię zostały wskazane w umowie o dofinansowanie stanowiącej załącznik nr  6 do Regulaminu.

Poddziałanie 2.3.4 PO IR Ochrona własności przemysłowej – planowane konkursy:

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej – konkurs w roku 2016:

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 18 lipca 2016 r.,
 • zakończenie naboru wniosków: 20 stycznia 2017 r., g. 16:00

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
 2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

 

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Treść oryginalnego ogłoszenia o konkursie

Kolejne konkursy planowane są cyklicznie (co roku)

Sprawdź pełny harmonogram naborów wniosków dla PO IR !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu