Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock

Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty mające na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.

Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock realizowane jest w ramach Działania 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, w ramach III osi priorytetowej PO IR. Poddziałanie 3.1.5 realizuje priorytet inwestycyjny 3a (III oś PO IR). Celem szczegółowym (cel szczegółowy 3.), który realizuje Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock jest zwiększone finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka.

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 3.1.5 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Pierwszy konkurs w ramach Poddziałania 3.5.1 przewidziany został na przełom grudnia 2015 i stycznia 2016 roku. Ogłoszenie konkursu zaplanowane zostało na grudzień 2015, nabór wniosków zaplanowano rozpocząć w styczniu 2016 r., natomiast zakończenie naboru wniosków przewidziane jest na marzec 2016 roku. Alokacja środków przewidziana na najbliższy konkurs, w ramach którego składane będą wnioski na przedsięwzięcia realizowane poprzez Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock wynosi 10 mln PLN.

Beneficjenci: Przedsiębiorstwa w sektora MSP

zakres terytorialny: cała Polska