Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty mające na celu wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek realizowane jest w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, w ramach III osi priorytetowej PO IR. Poddziałanie 3.2.1 realizuje priorytet inwestycyjny 3c (III oś PO IR). Celem szczegółowym (cel szczegółowy 4.), który realizuje Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek jest zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej.

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek jako cel główny zakłada podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku”.

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek – 1 konkurs w roku 2015:

 • Ogłoszenie konkursu – 31 lipiec 2015 r.,
 • rozpoczęcie naboru wniosków – 31 sierpnia 2015 r.
 • zakończenie naboru wniosków – 30 września 2015 r.
 • Alokacja całkowita 1047,89 mln euro
  Alokacja na konkurs 2015: 500 mln PLN
 • zakres terytorialny: cała Polska
 • Ocena merytoryczna – Panel Ekspertów

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek – kto może ubiegać się o dofinansowanie?

mikro, mali i średni przedsiębiorcy, niepodlegający wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, realizujący projekt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek – typy projektów, będące przedmiotem dofinansowania

inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek – przedmiot wsparcia:

Przedmiotem projektu mogą być wyłącznie wydatki niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie, wskazujących na możliwość ich opłacalnego wykorzystania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Celem wdrożenia wyników prac B+R oraz efektem projektu musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Do dofinansowania będą mogły być rekomendowane jedynie projekty o innowacyjności produktowej minimum na skalę kraju.

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek – koszty kwalifikowane:

Przedmiotem dofinansowania mogą być eksperymentalne prace rozwojowe, doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R oraz wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z komercjalizacją wyników B+R. Elementem projektu może być również opracowanie projektu wzorniczego.

W ramach części badawczej kwalifikowane są koszty eksperymentalnych prac rozwojowych (koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie, koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu i niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

W ramach części projektu dotyczącej doradztwa kwalifikowane są koszty usług doradczych koniecznych do wdrożenia prac B+R, świadczonych przez zewnętrznych doradców.

W ramach części inwestycyjnej projektu kwalifikowane są koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Koszty związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej, nabyciem bądź wytworzeniem nieruchomości zabudowanej oraz zakupem robót i materiałów budowlanych łącznie nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikujących się do wsparcia.

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek – poziom dofinansowania:

 • Część badawcza: Maksimum 450 tys. PLN
 • Na doradztwo: Maksimum 500 tyś PLN
 • Część badawcza, doradcza i inwestycyjna: Maksimum 20 mln PLN.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł.
 • Poziom dofinansowania: Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy, Część doradcza – maksymalnie 50%, Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek – oczekiwane efekty:

 • Wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów i usług.
 • Wzrost konkurencyjności beneficjentów.
 • Skomercjalizowanie wyników prac B+R.