Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – PO IR

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty mające na celu wdrożenie innowacji o charakterze technologicznym.

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne realizowane jest w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, w ramach III osi priorytetowej PO IR. Poddziałanie 3.2.2 realizuje priorytet inwestycyjny 3c. Celem szczegółowym (cel szczegółowy 4.), który realizuje Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne jest zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej.

„Kredyt na innowacje technologiczne” (dostępny w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 jako „Kredyt technologiczny”) to instrument bezzwrotnego wsparcia finansowego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych.

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Do zadań BGK należeć będzie m.in. przeprowadzenie naboru i ocena wniosków o przyznanie premii technologicznej, podpisywanie umów z beneficjentami oraz wypłata przyznanego wsparcia.

Podstawą prawną do udzielania kredytu technologicznego oraz premii technologicznej jest ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, ze zm.).

Pierwszy konkurs w ramach Poddziałania 3.2.2 przewidziany został w roku 2015. Ogłoszenie konkursu zaplanowane zostało na III kwartał 2015, nabór wniosków zaplanowano rozpocząć w IV kwartale 2015 r.

Zgodnie z ostatnim komunikatem, nabór został przedłużony i jego zakończenie naboru nastąpi w dniu 29 stycznia 2016 r.

Alokacja środków przewidziana na najbliższy konkurs, w ramach którego składane będą wnioski na przedsięwzięcia realizowane poprzez Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne wynosi 303 mln PLN.

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – obszary wsparcia oraz Beneficjenci:

Obszary wsparcia:

  • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
  • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
  • wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Cele tematyczne:

  • CT 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji – wsparcie skoncentrowane będzie przede wszystkim na priorytetowych obszarach gospodarki określonych w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji.
  • CT 3 – Wzmacnianie konkurencyjności MŚP.

Beneficjenci:

  • przedsiębiorstw (w szczególności MŚP),
  • jednostek naukowych,
  • klastrów,
  • instytucji otoczenia biznesu.

Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

zakres terytorialny: cała Polska