Priorytet inwestycyjny 3c

III oś priorytetowa PO IR realizuje Priorytet Inwestycyjny 3.c (PI 3.c) – Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Priorytet inwestycyjny 3c (PI 3c) w ramach III osi priorytetowej PO IR realizuje 2 cele szczegółowe:

 • Cel szczegółowy 4. – Zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej
 • Cel szczegółowy 5. – Zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw.

Rezultaty, które Polska zamierza osiągnąć:

 1. W ramach realizacji celu szczegółowego 4.:

Wsparcie realizowane w III osi priorytetowej, w ramach 4. celu szczegółowego skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MSP w celu finansowania wdrożeń wyników prac B+R, które stanowią kluczowy element przekształcania wiedzy w nowe produkty, usługi i technologie. W porównaniu do prac B+R, skuteczność wdrożenia jest związana z mniejszym ryzykiem i uwarunkowana czynnikami o charakterze rynkowym, związanymi m.in. ze strategią realizowaną przez firmę, marketingiem nowych produktów i usług. W zależności od poziomu ryzyka występującego w projektach wdrożeniowych, wsparcie udzielane będzie z wykorzystaniem dotacji, instrumentów finansowych lub form finansowania łączących instrumenty finansowe z dotacjami.

  2. W ramach realizacji celu szczegółowego 5.:

Pozytywnym trendem jest zwiększenie aktywności polskich firm na rynkach zagranicznych. Poziom aktywności jest uwarunkowany wielkością przedsiębiorstwa, branżą lub sektorem, w którym działa. Jednocześnie wciąż konieczna jest realizacja działań, które ułatwią MSP oferowanie produktów i usług na rynkach zagranicznych. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw innowacyjnych, gdyż poszerzenie rynków zbytu dla nowych produktów i usług wpływa na opłacalność działalności B+R+I. Dlatego też wsparcie z zakresu internacjonalizacji, realizowane w III osi priorytetowej PO IR, w ramach celu szczegółowego 5., skierowane jest do innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP, reprezentujących wybrane sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, posiadających innowacyjne produkty/usługi powstałe głównie w wyniku prac B+R, posiadających już potencjał do umiędzynarodowienia swojej działalności, ukierunkowanych na prowadzenie działalność eksportowej na wybranych rynkach. Finansowanie koncentruje się na projektach, które skutkują nawiązywaniem przez przedsiębiorstwa kontaktów z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami, w tym za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu (IOB).

Specyficznymi wskaźnikami rezultatu dla realizacji w/w założeń będą:

1. Dla realizacji celu szczegółowego 4.:

 • Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w stosunku do całości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw

2. Dla realizacji celu szczegółowego 5.:

 • Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem

Priorytet inwestycyjny 3c (PI 3c) – Przykładowe typy projektów w ramach III osi priorytetowej PO IR:

 1. W ramach celu szczegółowego 4. planowane jest finansowanie typu projektu:

 • Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Postępująca globalizacja wskazuje, że trwały rozwój gospodarczy może zostać zapewniony jedynie poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność opartą na innowacyjnych rozwiązaniach. Niewystarczające środki własne oraz trudności w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji ograniczają możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia działalności w zakresie B+R, a tym samym wdrożenia nowych rozwiązań pozwalających na wzmocnienie ich konkurencyjnej pozycji.

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R w formie dotacji przyczyni się do zwiększenia wykorzystania tych prac przez MŚP. Udzielenie wsparcia w formie dotacji dla projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+R jest uzasadnione wysokim poziomem ryzyka realizacji tych projektów.

Wsparcie służy zapełnieniu luki finansowej pomiędzy etapem prowadzenia przez MSP prac B+R a wprowadzeniem nowego produktu na rynek lub rozpoczęciem świadczenia nowej usługi. W ramach wsparcia finansowane mogą być wydatki niezbędne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi. Wsparcie może być w szczególności przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R uzyskanych w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków I osi priorytetowej Programu.

Planowana jest realizacja instrumentu wspierającego MŚP, które zainteresowane są wdrożeniem innowacji o charakterze technologicznym. W procesie udzielania wsparcia wykorzystane zostaną doświadczenia związane z realizacją analogicznych instrumentów w perspektywie finansowej 2007-2013.

Ponadto przewiduje się utworzenie funduszu gwarancyjnego dla projektów innowacyjnych, charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka, realizowanych przez MSP. Fundusz gwarancyjny będzie zapewniał gwarancje dla instytucji finansowych udostępniających kapitał firmom wdrażającym innowacje, które są związane z wynikami działalności B+R.

Gwarancje są instrumentem zwrotnym o najwyższym współczynniku dźwigni finansowej rozumianej jako relacja wygenerowanego finansowania do zaangażowanych środków publicznych. Przewiduje się, że gwarancja nie będzie obejmować całości kredytu, a tylko jego część. Przejęcie przez fundusz gwarancyjny części ryzyka ponoszonego przez instytucje finansowe stworzy zachętę do angażowania się kapitału prywatnego w finansowanie innowacyjnych projektów.

Beneficjenci projektów finansowanych w III osi PO IR w ramach celu szczegółowego 4 mogą oprócz wydatków inwestycyjnych związanych z wdrożeniem wyników prac B+R, jeśli będzie to niezbędne dla zrealizowania celów projektu, ponosić wydatki w zakresie:

 • internacjonalizacji wyników wdrożenia B+R, związanych z ich komercjalizacją na rynkach zagranicznych,
 • tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej,
 • ochrony własności intelektualnej (w tym poza granicami kraju), z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych,
 • wzornictwa,
 • – rozwoju kadr (w ramach cross financingu).

Priorytet inwestycyjny 3c, cel szczegółowy 4. III oś priorytetowa PO IR – Typy beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw
 • podmiot wdrażający instrument finansowy

Priorytet inwestycyjny 3c, cel szczegółowy 4. III oś priorytetowa PO IR – Terytorialny obszar realizacji:

cała Polska

2. W ramach celu szczegółowego 5. planowane jest finansowanie typu projektu:

 • Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Finansowanie będzie obejmowało następujące typy projektów:

 • programy służące umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw, reprezentujących obszary określone w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym;
 • świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów).

Priorytet inwestycyjny 3c, cel szczegółowy 5. III oś priorytetowa PO IR – Typy beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa
 • instytucje otoczenia biznesu
 • beneficjenci projektów pozakonkursowych – podmioty publiczne lub państwowe osoby prawne, wykazujące się odpowiednim potencjałem technicznym i merytorycznym oraz doświadczeniem, odpowiadające za realizację działań o charakterze pilotażowym i systemowym, których zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki instrumentu wsparcia, koncepcji jego realizacji oraz wybór ostatecznych odbiorców wsparcia w procedurze konkurencyjnej, opartej na przejrzystych i obiektywnych kryteriach

Priorytet inwestycyjny 3c, cel szczegółowy 5. III oś priorytetowa PO IR – Terytorialny obszar realizacji:

cała Polska

Priorytet inwestycyjny 3c (III oś priorytetowa PO IR) – Tryb wybory projektów uwzględnia następujące czynniki:

 • optymalny sposób osiągnięcia celów POIR/osi priorytetowej/PI;
 • typ beneficjenta;
 • wielkość projektów (planowaną wysokość dofinansowania)
 • wyniki analizy ex ante IF.

W zakresie wsparcia dotacyjnego w ramach PI 3.c dofinansowaniem objęte zostaną projekty wyłaniane w trybie konkursowym. Tryb konkursowy zostanie zastosowany w szczególności w odniesieniu do wsparcia wdrożeń wyników prac B+R oraz wybranych działań z zakresu internacjonalizacji.

Przewiduje się również możliwość realizacji projektów w trybie pozakonkursowym (w odniesieniu do wybranych działań z zakresu internacjonalizacji), gdzie beneficjentem będzie podmiot publiczny lub państwowa osoba prawna, wykazujący się odpowiednim potencjałem technicznym i merytorycznym oraz doświadczeniem. Przy wyborze ostatecznych odbiorców wsparcia zapewniona zostanie procedura konkurencyjna oparta o przejrzyste i obiektywne kryteria.

Priorytet inwestycyjny 3c (III oś priorytetowa PO IR) – Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych (w stosownych przypadkach)

 1. W zakresie celu szczegółowego 4:

Na podstawie oceny ex ante instrumentów finansowych POIR wykonanej przez niezależnego ewaluatora, w ramach celu szczegółowego 4. planuje się zastosowanie instrumentu finansowego, który umożliwi wsparcie innowacji oraz wdrożeń wyników prac B+R.

W przypadku ustanowienia IF w ramach celu szczegółowego 4., wybór podmiotów wdrażających IF zostanie dokonany z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z Rozporządzenia Ogólnego oraz prawodawstwa krajowego.

2. W zakresie celu szczegółowego 5:

Na podstawie oceny ex ante instrumentów finansowych POIR wykonanej przez niezależnego ewaluatora, w ramach instrumentów wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw, planowanych do realizacji w III osi priorytetowej POIR w ramach celu szczegółowego 5. nie przewiduje się stosowania instrumentów finansowych.

W przypadku ustanowienia IF w ramach celu szczegółowego 5., wybór podmiotów wdrażających IF zostanie dokonany z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z Rozporządzenia Ogólnego oraz prawodawstwa krajowego.

Priorytet inwestycyjny 3c (III oś priorytetowa PO IR) – Planowane wykorzystanie dużych projektów (w stosownych przypadkach):

Wybór projektów do dofinansowania w ramach III osi priorytetowej POIR w ramach celów szczegółowych 4. oraz 5. będzie oparty na trybie konkursowym. Co do zasady finansowane będą projekty nie należące do kategorii dużych projektów. Nie wyklucza to jednak możliwości finansowania dużych projektów, jeśli zostaną wybrane do wsparcia w oparciu o kryteria zaakceptowane przez Komitet Monitorujący POIR.