Priorytet inwestycyjny 1b (I)

I oś priorytetowa PO IR realizuje Priorytet Inwestycyjny 1.b (PI 1.b) – Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami  badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Priorytet inwestycyjny 1b (1.2) (PI 1b) w ramach I osi priorytetowej PO IR realizuje cel szczegółowy 1. Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw.

Rezultaty, które Polska zamierza osiągnąć:

Wyzwaniem  rozwojowym  Polski  jest  konieczność  zwiększenia  udziału  sektora  przedsiębiorstw  w  finansowaniu  badań naukowych i prac rozwojowych, celem zapewnienia wdrożeń nowych rozwiązań w działalności gospodarczej. Niski poziom inwestycji przedsiębiorstw w B+R i ograniczona współpraca z sektorem nauki negatywnie wpływa na poziom komercjalizacji realizowanych  w  Polsce  prac  badawczo-rozwojowych  i  tym  samym  na  poziom  innowacyj ności  gospodarki,  której  rozwój opiera się głównie na korzystaniu z dostępnych technologii i ma w dużej mierze charakter imitacyjny.

Priorytet inwestycyjny 1b (PI 1b) w ramach I osi priorytetowej kieruje wsparcie do przedsiębiorstw (zarówno dużych jak i MŚP), rozpoczynających lub  rozwijających  działalność  B+R,  które  planują  realizację  projektów  B+R   samodzielnie  bądź  we  współpracy z  zewnętrznymi  podmiotami,  w  tym  z  innymi  przedsiębiorstwami,  jednostkami  naukowymi,  sektorem  pozarządowym  lub partnerami społecznymi.

Celem  osi  jest  finansowanie  projektów  B+R,  począwszy  od  fazy  badań  do  etapu  prac  rozwojowych,  ze  szczególnym uwzględnieniem  fazy  demonstracji.  Bezpośrednim  efektem  wdrażania  osi  powinien  być  transfer  opracowanego innowacyjnego  rozwiązania  do  działalności  gospodarczej,  rozumiany  w  szczególności  jako  przygotowanie  nowych produktów,  usług  lub  technologii  w  stopniu  umożliwiającym  komercjalizację  wyników  prac  badawczych  oraz  prac rozwojowych. Wsparcie kierowane w ramach I osi priorytetowej do przedsiębiorstw może  służyć finansowaniu wydatków do etapu  przygotowania  pierwszej  produkcji  na  bazie  wyników  prac  B+R.  Pierwsza  produkcja  oznacza  pierwsze  wdrożenie przemysłowe odnoszące się do  zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych  w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa.

Specyficznym wskaźnikiem rezultatu dla realizacji celu szczegółowego 1. będą:

 • Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB

 

Priorytet inwestycyjny 1b (PI 1b) – Przykładowe typy projektów w ramach I osi priorytetowej PO IR:

• Projekty B+R przedsiębiorstw

Wsparcie  obejmuje  realizację  przez  przedsiębiorstwo  (samodzielnie  lub  jako  lidera  konsorcjum) badań,  głównie  badań  przemysłowych  lub  eksperymentalnych  prac  rozwojowych  (wg  definicji rozporządzenia  Komisji  (UE)  Nr  651/2014  z  dnia  17  czerwca  2014   r.  uznającego  niektóre  rodzaje pomocy  za  zgodne  z  rynkiem  wewnętrznym  w  zastosowaniu  art.  107  i  108  Traktatu)  w  celu opracowania  nowych  lub istotnie  ulepszonych  rozwiązań,  łącznie  z  przygotowaniem  prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

W zakresie finansowania prac B+R przez przedsiębiorstwa odrębnym schematem finansowania mogą być objęte projekty dotyczące realizacji przez  przedsiębiorstwo lub konsorcjum przedsiębiorstw prac B+R  związanych  z  wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. W ramach tego etapu  prac B+R dokonana  zostanie  weryfikacja nowego rozwiązania w  warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych.

Przedsiębiorstwo  może  przeprowadzić  prace  B+R  samodzielnie  i  przy  wykorzystaniu  własnych zasobów  lub  zlecając  realizację  prac  B+R  podmiotom  zewnętrznym  (jednostkom  naukowym,  innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom naukowo-przemysłowym, itp.).

Realizacja  przedmiotowego  instrumentu  zapewni  przedsiębiorcy  możliwość  doprowadzenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować.

Beneficjent  może  uzyskać  wsparcie  w  zakresie  wdrożenia  wyników  prac  B+R  z  instrumentów dostępnych w III osi priorytetowej Programu.

• Sektorowe programy B+R

Programy  sektorowe  służą  realizacji  dużych  przedsięwzięć  B+R,  istotnych  dla  rozwoju poszczególnych  branż/sektorów  gospodarki.  W  programach  sektorowych  inicjatorem  wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży  (np. za pośrednictwem platformy technologicznej lub inicjatywy  klastrowej),  przedstawiając  zarys  agendy  badawczej  wraz z  konkretnym  zapotrzebowaniem  sektora  na  prace  B+R.  W   ramach  programów  sektorowych przedsiębiorstwa  mogą  współpracować  z  sektorem  nauki  (nie  jest  jednak  konieczna  współpraca w ramach konsorcjum).

Przedsiębiorstwo  –  beneficjent  projektu  w  ramach  tego  instrumentu,  może  uzyskać  wsparcie w zakresie wdrożenia wyników prac B+R z instrumentów dostępnych w III osi priorytetowej Programu.

Programy  sektorowe  mogą  służyć  wyłanianiu  inteligentnych  specjalizacji,  zgodnie  z  koncepcją przedsiębiorczego odkrywania, stanowiąc element monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

• Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Wsparcie  kierowane  jest  do  przedsiębiorstw  znajdujących  się  na  wczesnym  etapie  rozwoju i prowadzących prace B+R w obszarze zaawansowanych  technologii. Finansowanie obejmuje koszty badań  przemysłowych  i  eksperymentalnych  prac  rozwojowych  oraz  inne  koszty,  związane z przygotowaniem wyników prac B+R do wdrożenia oraz oceną potencjału komercyjnego projektu.

Utworzone  zostaną  wehikuły  inwestycyjne,  których  celem  będzie  wyszukiwanie  innowacyjnych pomysłów,  pochodzących  głównie  ze  środowiska  jednostek  naukowych  w  Polsce.  Wehikuły inwestycyjne  będą  weryfikować  racjonalność  pomysłów  na  projekt  B+R  we  wczesnej  fazie  rozwoju (seed).

Środki publiczne pomogą w wypełnieniu luki kapitałowej w finansowaniu innowacji oraz przyczynią się do generowania nakładów prywatnych na finansowanie działalności B+R.

Ponadto  planowane  jest  utworzenie  instrumentu  finansowego  VC.  W  jego  ramach  przewiduje  się dokonywanie koinwestycji ze środków pozostających w  dyspozycji podmiotu publicznego, zasilonego środkami POIR, oraz funduszy typu venture capital  (krajowych i zagranicznych), które będą wspólnie angażować  środki  na  wejścia  kapitałowe  w  innowacyjne  przedsiębiorstwa  realizujące  projekty  B+R i komercjalizujące ich  wyniki. Poprzez  zastosowanie  takiego rozwiązania środki publiczne przyjmują charakter  wsparcia  zwrotnego  i  na  zasadzie  koinwestycji  wykorzystywane  będą  do  generowania nakładów prywatnych na finansowanie działalności B+R.

Dzięki  zaangażowaniu  partnerów  komercyjnych  (funduszy  venture  capital)  w  realizację  projektu, zwiększy  się kompatybilność  kierunków  prac  B+R  z  oczekiwaniami rynku, a tym samym szansa  na komercjalizację ich wyników.

Instrument  wspierający  prace  B+R  realizowane  z  udziałem  funduszy  kapitałowych  może  służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z  koncepcją przedsiębiorczego odkrywania, stanowiąc element monitorowania KIS.

Beneficjenci  I  osi  PO IR  mogą  ponosić  wydatki,  które  wykraczają  poza  zakres  prac  B+R,  i  które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:

 • internacjonalizacji  wyników  działalności  B+R,  związanych  z  ich  komercjalizacją  na  rynkach zagranicznych,
 • tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej,
 • ochrony  własności  intelektualnej  (poza  granicami  kraju),  z  wyłączeniem  kosztów  związanych z postępowaniami sądowymi,
 • wzornictwa,
 • rozwoju kadr (w ramach cross financingu).

Instytucja odpowiedzialna  za  wdrożenie I osi priorytetowej PO IR może realizować działania o charakterze pilotażowym,  w  celu  testowania  nowych  rozwiązań  oraz  zapewnienia  odpowiedniej  koordynacji wsparcia  B+R  w  Polsce,  z  uwzględnieniem  potrzeb  w  zakresie  inteligentnej   specjalizacji.  Działania takie  będą  integralną  częścią  monitorowania  Krajowej  Inteligentnej  Specjalizacji,  a  ich  wyniki  będą podstawą do aktualizacji KIS.

Priorytet Inwestycyjny 1b (I oś priorytetowa PO IR) – Typy beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa
 • konsorcja przedsiębiorstw
 • podmiot wdrażający instrument finansowy

Priorytet Inwestycyjny 1b (I oś priorytetowa PO IR) – Terytorialny obszar realizacji:

cała Polska

Priorytet Inwestycyjny 1b (I oś priorytetowa PO IR) – Tryb wyboru projektów uwzględnia:

 • optymalny sposób osiągnięcia celów programu/osi priorytetowej/PI;
 • typ beneficjenta;
 • wielkość projektów (planowaną wysokość dofinansowania);
 • wyniki analizy ex-ante IF.

Projekty będą wybierane w trybie konkursowym (w odniesieniu do wsparcia dotacyjnego), co wynika z  jego  efektywności  (zarówno  dla  potencjalnych  beneficjentów  jak  i  instytucji  w  systemie  realizacji POIR) oraz skuteczności (największa szansa wyłonienia projektów dojrzałych do realizacji oraz ściśle realizujących cele PI 1.b).

Priorytet Inwestycyjny 1b (I oś priorytetowa PO IR) – planowane zastosowanie instrumentów finansowych

Na  podstawie  oceny  ex  ante  instrumentów  finansowych  POIR  wykonanej  przez  niezależnego ewaluatora  planuje  się  zastosowanie  instrumentu  finansowego  typu  venture  capital  wspierającego prowadzenie prac B+R.

W przypadku ustanowienia IF  w ramach osi,  wybór  podmiotów  wdrażających IF  zostanie  dokonany z  uwzględnieniem  uwarunkowań  wynikających  z  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady ustanawiającego  wspólne  przepisy  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności,  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  oraz  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz ustanawiające  przepisy  ogólne  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności  i  Europejskiego  Funduszu  Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 (dalej: Rozporządzenie Ogólne) oraz prawodawstwa krajowego.

Priorytet Inwestycyjny 1b (I oś priorytetowa PO IR)planowane zastosowanie dużych projektów

Wybór projektów do dofinansowania w ramach I osi POIR będzie oparty na trybie konkursowym. Co do  zasady  finansowane  będą  projekty  nie  należące  do  kategorii  dużych  projektów.  Nie  wyklucza  to jednak  możliwości  finansowania  dużych  projektów, jeśli  zostaną  wybrane  do  wsparcia  w  oparciu o kryteria zaakceptowane przez Komitet Monitorujący POIR.