Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw realizowane jest w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach.

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wspiera projekty B+R, w tym projekty obejmujące pierwszą produkcję.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 • walidacja danego rozwiązania,
 • uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej),
 • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego), w zakresie obejmującym w szczególności:
 1. badania rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania,
 2. opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym danego rozwiązania,
 3. działania związane z certyfikacją,
 4. działania związane z ochroną własności intelektualnej,
 5. działania związane z wzornictwem,
 6. nabycie usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.

W zakresie działań związanych z ochroną własności intelektualnej możliwe będzie uzyskanie wsparcia w zakresie:

 • przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej,
 • zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,
 • zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej,
 • doradztwa w zakresie ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.

Wsparcie w ramach Poddziałania 1.2.1 będzie realizowane z uwzględnieniem następujących zasad:
a) przedmiotem oceny jest każdorazowo całościowa koncepcja projektu, tj. zarówno prace B+R, jak i założenia dotyczące dalszego wdrożenia: przedmiotem oceny jest poziom naukowy i innowacyjność proponowanych rozwiązań oraz możliwość dokonania wdrożenia pod względem technicznym i ekonomicznym;
b) wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R – w okresie trwałości projektu, przy czym wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania, np. ze środków przeznaczonych na wdrożenia wyników prac B+R w ramach poddziałań 3.4.3 i 3.4.4 RPO WM;
c) przedsiębiorca dokonuje wyboru modelu realizacji projektu, przy czym:

– może zrealizować prace B+R samodzielnie – w przypadku, gdy dysponuje odpowiednią bazą infrastrukturalną oraz innymi niezbędnymi zasobami,

– może zlecić realizację prac B+R: organizacji badawczej, jednostce naukowej, uczelni, przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającemu siedzibę na terytorium RP, konsorcjum naukowemu, konsorcjum naukowo-przemysłowemu, niezależnej jednostce, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium (ujętemu w aktualnym obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadającym siedzibę na terytorium RP,

– prace B+R mogą być realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami, w szczególności z jednostkami naukowymi, uczelniami (w tym spółkami celowymi uczelni), organizacjami pozarządowymi,

– prace B+R mogą być realizowane wspólnie z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą w ramach tzw. skutecznej współpracy;
d) przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu wykazane zostanie, że wdrożenie nie jest możliwe z względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników prowadzonych prac B+R, bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych;
e) weryfikacja zasadności i/lub opłacalności wdrożenia dokonywana jest na podstawie oceny eksperckiej oraz analizy ekonomicznej i/lub badań rynkowych.

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wspiera przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji regionalnej, przy uwzględnieniu mechanizmu eksperymentacji. Mechanizm ten jest częścią procesu monitorowania inteligentnych specjalizacji regionu i służy umożliwieniu identyfikacji, w ramach otwartej i konkurencyjnej procedury naboru, nowych dziedzin niszowych, potencjalnej przewagi konkurencyjnej Małopolski. Mechanizm eksperymentacji oznacza, że w ramach prowadzonych naborów ograniczony strumień środków przeznaczony zostanie na wsparcie projektów spoza obszarów zidentyfikowanych jako aktualna specjalizacja regionalna.

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw kieruje wsparcie do przedsiębiorstw, w szczególności do podmiotów z sektora MŚP. Przewiduje się, że w ramach prowadzonych naborów określone zostaną strumienie środków dedykowanych MŚP oraz dużym przedsiębiorstwom. Możliwe jest również organizowanie naborów dedykowanych wyłącznie jednej z powyższych kategorii firm.

Typy projektów:

 • A. badania przemysłowe i prace rozwojowe
 • B. prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

– jednostek naukowych

– uczelni, w tym spółek celowych uczelni

– organizacji pozarządowych

– instytucji otoczenia biznesu

Kwota alokacji:

 • 100 000 000 EUR

Poziom wsparcia – wsparcie kwalifikowane w szczególności jako: pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, pomoc de minimis, zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia.
W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, co do zasady, nie więcej niż:
1. badania przemysłowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%
 • pozostali beneficjenci – 50%

2. eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%
 • średnie przedsiębiorstwa – 35%
 • pozostali beneficjenci – 25%

3. studium wykonalności:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%
 • pozostali beneficjenci – 50%

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

 • typ projektu A i B: 25 000 000 PLN

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

 • typ projektu A i B: 100 000 PLN
Planowany termin rozpoczęcia naborów: nie przewidziano naborów w roku 2015
Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości