Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju

Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju – realizowane jest w ramach osi priorytetowej 3. Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju zakłada wsparcie wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia z zakresu:
wykorzystania wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R. Beneficjent musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do wdrażanych wyników prac B+R.
W tym zakresie wspierane będą:

  • projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z osi 1 RPO WM,
  • projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach własnej działalności B+R, finansowanej ze środków własnych lub zewnętrznych (poza wsparciem z osi 1 RPO WM) bądź też pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo.

Typy projektów:

  • wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce

Beneficjenci:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż 24 m-ce

Kwota alokacji:

  • 17 000 000 EUR

Poziom wsparcia:

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności z rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie: rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 10 000 000 PLN

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – nie określono

Planowany termin rozpoczęcia naborów: nie przewidziano naborów w roku 2015
Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości