Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP realizowane jest w ramach osi priorytetowej 3. Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP – Firmy doradcze pozyskujące dofinansowanie

rpconsulting.pl

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP przewidziane jest dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku dłużej niż 24 miesiące i ma na celu wsparcie projektów w zakresie:

1. wykorzystania wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R. Beneficjent musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do wdrażanych wyników prac B+R.
W tym zakresie wspierane będą:

  • projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z osi 1 RPO WM,
  • projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach własnej działalności B+R, finansowanej ze środków własnych lub zewnętrznych (poza wsparciem z osi 1 RPO WM) bądź też pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo.

2. inwestycji MŚP dostarczających urządzenia i instalacje finalne niezbędne do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Wsparcie w ramach tego typu projektów będzie skierowane na rozwój MŚP wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Wsparcie może zostać również udzielone na inwestycje w zakresie budowy/rozbudowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw. Jednak będą one ukierunkowane wyłącznie na produkcję paliw drugiej i trzeciej generacji.
Wspierany będzie rozwój urządzeń wytwarzających:
a) energię elektryczną z wiatru, wody, biogazu i biomasy,
b) ciepło przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,

c) energię elektryczną i ciepło w kogeneracji,
d) biokomponenty oraz biopaliwa.

Typy projektów:

  • A. wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce
  • B. inwestycje w przedsiębiorstwa dostarczające urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE

Beneficjenci:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 m-ce

Kwota alokacji:

  • 38 000 000 EUR

Poziom wsparcia:

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności z rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie: rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 25 000 000 PLN

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – nie określono

Planowany termin rozpoczęcia naborów: nie przewidziano naborów w roku 2015
Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości