Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo

Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo realizowane jest w ramach osi priorytetowej 3. Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo ma na celu wsparcie specjalistycznego doradztwa dla MŚP funkcjonujących na rynku dłużej niż 24 m-ce w postaci bonu.

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych, dostosowanych do potrzeb MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce.
Wsparcie w ramach bonu na doradztwo może zostać przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych, przez które rozumie się usługi nie związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak, np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
Pomoc udzielana w formule bonów prowadzić powinna do zwiększania konkurencyjności oraz produktywności MŚP.
Kierunkowe zasady realizacji bonów na doradztwo:
a) wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce,
b) Wnioskodawca samodzielnie wybiera wykonawcę usługi, którym może być posiadający siedzibę na terytorium RP podmiot, świadczący usługi wysokiej jakości np. ujęty w tzw. Rejestrze Usług Rozwojowych,
c) maksymalna wartość bonu wynosi 20 000 PLN, przy wsparciu do 90% wydatków kwalifikowanych w przypadku bonu uzyskanego po raz pierwszy: w przypadku uzyskania wsparcia w formie bonu po raz kolejny, poziom dofinansowania będzie każdorazowo pomniejszany o 10%,
d) wnioskodawca może uzyskać wsparcie w tej formie więcej niż jeden raz w okresie realizacji programu, jednak nie więcej niż jeden raz w ramach danego naboru.

Typy projektów:

  • bon na specjalistyczne doradztwo

Beneficjenci:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 m-ce

Kwota alokacji:

  • 10 000 000 EUR

Poziom wsparcia:

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności z rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie: rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – nie określono

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – nie określono

Planowany termin rozpoczęcia naborów: nie przewidziano naborów w roku 2015
Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości