1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (PO PW)

Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (PO PW) ma na celu wsparcie związane z rozwinięciem w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach danej Platformy startowej dla nowych pomysłów (w ramach Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów (PO PW)).

Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizacją modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej funkcjonującej na zasadach określonych dla Poddziałania 1.1.1 (obejmującego m.in. zidentyfikowany problem/potrzebę rynkową, segmenty klientów, tworzenie wartości produktu dla klienta, kanały dystrybucji, strumienie przychodów, strukturę kosztów, wskaźniki).

Celem wsparcia w ramach Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (PO PW) jest wprowadzenie produktu na rynek krajowy lub zagraniczny oraz systematyczne zwiększanie jego sprzedaży.

Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie?

Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w Platformie startowej w ramach Poddziałania 1.1.1, tj. utworzą produkt w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy, będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na rozwój swojej działalności w makroregionie obejmujące m.in.:

– zakup usług informatycznych, wzorniczych, technicznych,doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego,

– zakup środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,

– zakup surowców lub materiałów służących przetestowaniu oraz właściwej produkcji,

– koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej,

– koszty organizacji i przeprowadzenia działań służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej,

– bezpośrednie koszty personelu,

– koszty działań informacyjno-promocyjnych.

Okres wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa może wynieść maksymalnie do 24 miesięcy. Przy podpisywaniu umów o dofinansowanie beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w makroregionie przez co najmniej okres trwałości projektu.

Podstawowym kryterium oceny projektu dla Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (PO PW) będzie potencjał rynkowy oraz innowacyjność produktu opracowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów (PO PW)).

Preferowane będą projekty:

– wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,

– przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Ponadto, projekt powinien być zgodny z zasadami horyzontalnymi opisanymi w rozdziale 11 POPW.

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie.

Realizacja projektu może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż po dniu zakończenia inkubacji i uzyskania Raportu z inkubacji.

 • Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

mikro i małe przedsiębiorstwa, które:

1) prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych;

2) nie były notowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej;

3) nie przejęły działalności innego przedsiębiorstwa;

4) nie dokonały jeszcze podziału zysków;

5) nie zostały utworzone w wyniku połączenia;

6) zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymały Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej.

Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność zgodnie z przepisami art. 22 rozporządzenia KE nr 651/2014.

Zasady finansowania projektów i koszty kwalifikowane

1. Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 000,00 zł.

2. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 000 000,00 zł.

3. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

4. Minimalny wkład własny beneficjenta, jako % wydatków kwalifikowalnych, wynosi 15%.

5. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji projektu w poddziałaniu zalicza się następujące kategorie kosztów:

1. Koszty bezpośrednie:

a) Środki trwałe inne niż nieruchomości,

b) Wartości niematerialne i prawne,

c) Informacja i promocja,

d) Udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych,

e) Usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych,

f) Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego w rzeczową realizację projektu (koszty bezpośrednie),

g) Zakup surowców lub materiałów.

2. Koszty pośrednie.

Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych zawarty został w regulaminie konkursu (§ 5. Zasady finansowania projektów, s. 7-9):

Termin naboru wniosków (2022):

 • rozpoczęcie naboru: 09.12.2021
 • zakończenie naboru: 19.05.2022 (g. 16.00) !
 • konkurs podzielony na rundy:
 1. 04.01 – 17.02.2022
 2. 18.02 – 04.04.2022
 3. 05.04 – 19.05.2022

Czas trwania oceny wniosków i wyniki konkursu:

 • dla rund pozostałych do zakończenia konkursu:
 1. czas oceny wniosków: 120 dni od daty zakończenia danej rundy
 2. czas rozstrzygnięcia rundy konkursu i publikacji wyników: 130 dni od daty zakończenia danej rundy

Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektów jest jednoetapowa i jest dokonywana przez KOP w formie Panelu Ekspertów.

Elementem oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów jest posiedzenie Panelu Ekspertów z udziałem wnioskodawcy, w trakcie którego wnioskodawca dokonuje prezentacji projektu oraz odpowiada na pytania Ekspertów.

 • Planujesz wdrażać pomysł opracowany w ramach w ramach Platformy startowej ?
 • Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (PO PW) ?