Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP – PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014‐2020 (PO PW) zakłada wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów lub usług poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP jako cel główny zakłada zwiększenie potencjału MŚP w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych.

Poprzez Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) wesprze firmy w tworzeniu innowacjyjnych produktów i usług. Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP odpowiada zgłaszanemu przez przedsiębiorców zapotrzebowaniu na dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Dofinansowane zostaną projekty związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Szansę na wsparcie będą miały projekty, których realizacja przyczyni się do wprowadzenia nowego produktu lub usługi na rynek lub zasadniczego ich unowocześnienia.

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP – zgodnie z harmonogramem naborów wniosków dla PO PW – przewiduje w roku 2015 1 konkurs:

 • ogłoszenie konkursu: 31 lipca 2015 r.
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 31 sierpnia 2015 r.
 • zakończenie naboru: 30 października 2015 r.
 • czas oceny wniosku – przygotowanie list ocenionych projektów najpóźniej 90 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu.
 • ocena merytoryczna wniosku – Panel Ekspertów:
 1. Elementem oceny merytorycznej jest spotkanie członków Panelu Ekspertów z wnioskodawcą (jego upoważnionymi przedstawicielami), w trakcie którego wnioskodawca ma możliwość odniesienia się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków Panelu Ekspertów dotyczących oceny projektu w zakresie spełniania kryteriów merytorycznych.
 2. Na posiedzeniu  Panelu Ekspertów wnioskodawcę będzie mógł reprezentować właściciel (w przypadku osób fizycznych) albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki bądź członek organu zarządzającego (w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną). Nie dopuszcza się występowania w imieniu wnioskodawcy jedynie przedstawicieli podmiotów zewnętrznych, w tym firm doradczych.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

mikro, mali i średni przedsiębiorcy (wchodzący w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego), należący do jednego z ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych z terenu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), wykazujący zgodność projektu z obszarem działalności powiązania kooperacyjnego oraz jego celami rozwoju; lokalizacja projektu na terenie Polski Wschodniej.

W szczególności:

 1. O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zatrudniający co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a także należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki:

1)       do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;

2)      przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze;

3)      działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski;

4)      w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej;

5)      na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Jakiego typu projekty przewiduje się do dofinansowania?

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP obejmie dofinansowaniem projekty przewidujące przygotowanie produktu do wdrożenia, zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych, przeprowadzenie prac dostosowawczych, wdrożenie obejmujące inwestycje: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu (w tym usługi):

 • przygotowanie do wdrożenia obejmujące w szczególności przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu (pozycjonowanie produktu), przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i ochronę patentu oraz innych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zastrzeżenie wzoru użytkowego lub przemysłowego, ochronę licencji, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (na tym etapie mogą być finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi  wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia);
 • zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji lub wyników prac badawczych w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu (w tym usługi),
 • przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli niezbędne);
 • etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

Dofinansowanie stanowi:

1)      regionalną pomoc inwestycyjną udzielaną zgodnie z przepisami  rozdziału I, art. 13 i 14 rozdziału III oraz rozdziału IV rozporządzenia KE nr 651/2014 w zakresie wydatków, o których mowa w § 5 ust. 6;

2)      pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności zgodnie z przepisami rozdziału I, art. 28 rozdziału III oraz rozdziału IV rozporządzenia KE nr 651/2014 w zakresie wydatków, o których mowa w § 5 ust. 7.

W szczególności Benficjent może sfinansować poniższe kategorie wydatków:

I. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

1)      nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

2)      nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

3)      nabycie robót i materiałów budowlanych;

4)      raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;

5)      raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 4 poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 4, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu;

6)      nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a)                  będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

b)                 będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c)                  będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

d)                 będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

W przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych dotyczących rodzajów wydatków wymienionych w ust. 6:

1)      w pkt 6 – nie może przekroczyć 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu;

2)      w pkt 1 i w pkt 4 – nie może przekroczyć 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;

3)      w pkt 3 –  nie może przekroczyć 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.

II. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności zalicza się koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych) oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia.

Maksymalna intensywność pomocy:

 1. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, na pokrycie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach realizacji projektu dotyczących rodzajów wymienionych wydatków określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dz.U. poz. 878) z uwzględnieniem warunków określonych w art. 14 ust. 12 – 14 rozporządzenia KE nr 651/2014.
 2. Maksymalna intensywność pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, w przypadku kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach realizacji projektu dotyczących rodzajów wymienionych wydatków wynosi 50% kwoty kosztów kwalifikowalnych, przy czym intensywność pomocy na koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji może zostać zwiększona do 85% pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 EUR na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.
 3. Warunki uznania poniesionych kosztów za koszty kwalifikowalne zostały określone w szczególności w art. 6c ustawy o PARP, w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w § 8 rozporządzenia, w  wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020, o ile są stosowane.

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP – poziom i forma dofinansowania

 • dotacja bezzwrotna;
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 1 mln zł,
 • maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 50 mln EUR,
 • maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na:
  1. nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
  2. nabycie robót i materiałów budowlanych;
  3. raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;

wynosi 1 mln zł.

 • maksymalna wartość przyznanego dofinansowania dla projektu: 7 mln zł.

Czas trwania projektu: maksymalnie 30 miesięcy i nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r.

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP – spodziewane efekty:

Realizacja projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+R, wykorzystujących nowe rozwiązania przyczyni się do zwiększenia stopnia innowacyjności i wzrostu konkurencyjności firm działających w makroregionie Polski Wschodniej.

Dowiedz się więcej i skorzystaj z dofinansowania !

Zapraszamy do kontaktu.