wdrażanie innowacji przez MŚP - poddziałanie 1.3.1 PO PW

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP – PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014‐2020 (PO PW), skierowane jest do MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.

Celem interwencji skierowanej do MŚP – działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych – jest zwiększenie ich potencjału w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Poddziałanie koncentruje się na wsparciu tworzenia innowacyjnych produktów lub opracowania innowacyjnych procesów technologicznych w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP.

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA

 • Główny cel działania

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP ukierunkowane jest na sfinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do wdrożenia innowacyjnych produktów lub innowacyjnych procesów technologicznych na terenie Polski Wschodniej, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP zrzeszone w ponadregionalnych powiązaniach kooperacyjnych.

Realizacja projektów może rozpocząć się najwcześniej w dniu następnym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i musi zakończyć się do 31 grudnia 2023 r.

 • Typy projektów

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do:

 1. wdrożenia innowacji produktowej lub technologicznej innowacji procesowej co najmniej na skalę polskiego rynku lub
 2. wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie, na zlecenie lub zakupionych, których rezultatem jest innowacja produktowa lub technologiczna innowacja procesowa co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa wnioskodawcy.
 • Kto może ubiegać się o dotację

MŚP (wchodzący w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego)

O dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy:

 1. zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
 2. przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o dofinansowanie osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy PLN oraz
 3. należą od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia łącznie następujące warunki:
 1. do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;
 2. przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach lub prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze;
 3. działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski;
 4. w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu makroregionu Polski Wschodniej;
 5. na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Na co można uzyskać dofinansowanie – koszty kwalifikowane

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP oferuje wsparcie finansowe na poniższe rodzaje wydatków:

 1. nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz innych niż nieruchomości,
 2. raty spłaty kapitału środków trwałych innych niż nieruchomości, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału środków trwałych innych niż nieruchomości, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
 3. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 4. zakup usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych,
 5. koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji,
 6. koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych

 • Kwota wsparcia i poziom dofinansowania
 1. Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.
 2. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln EUR.
 3. Maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 10 mln PLN.
 4. Maksymalny poziom dofinansowania:
 • Wydatki inwestycyjne, współfinansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej – do 70% (mikro i małe przedsiębiorstwa), do 60% średnie przedsiębiorstwa
 • Wydatki na usługi doradcze, współfinansowane w ramach pomocy usługi doradcze na rzecz MŚP – do 50%
 • Wydatki na wspieranie innowacyjności, współfinansowane w ramach pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności – do 50% kwoty kosztów kwalifikowalnych, przy czym intensywność pomocy na koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji może zostać zwiększona do 85% pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 EUR na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.
 • Wydatki współfinansowane z pomocy de minimis – do 85%

TERMIN NABORU WNIOSKÓW i zasady oceny

Termin naboru

 • ogłoszenie konkursu: 31 maja 2022
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 12 lipca 2022
 • zakończenie naboru wniosków: 5 sierpnia 2022

Zasady oceny wniosków

 • Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektów jest jednoetapowa i jest przeprowadzana przez KOP w formie Panelu Ekspertów.
 • Elementem oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów jest posiedzenie Panelu Ekspertów z udziałem wnioskodawcy (lub osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy) w siedzibie PARP.
 • W trakcie posiedzenia Panelu Ekspertów omawiany jest projekt, w szczególności Wnioskodawca wyjaśnia te aspekty, które budzą wątpliwości Panelu Ekspertów. Przewidywany czas trwania Panelu Ekspertów wynosi 40 min.
 • Po stronie wnioskodawcy w Panelu Ekspertów mogą wziąć udział maksymalnie 4 osoby, w tym co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania wnioskodawcy na podstawie dokumentu rejestrowego lub upoważniony pracownik wnioskodawcy.

Termin oceny

Ocena projektów trwa do 75 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie o ile w konkursie nie wpłynie więcej niż 100 wniosków. W przypadku większej liczby wniosków termin oceny zostanie ogłoszony po zakończeniu naboru. W przypadku wpływu więcej niż 100 wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, termin oceny może zostać wydłużony do 90 dni.

Dokumentacja konkursowa

 • Jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania w ramach konkursu ?