Poddziałanie 1.5.1.A Rozwój produktów i usług w MŚP (Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność krócej niż 2 lata)

Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność krócej niż 2 lata), Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

projekty wspierające innowacyjności produktową i procesową polegającą na:

  • wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

innowacja produktowa – oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;

innowacja procesowa – oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni
ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej lub produktowej.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488)

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorcom, prowadzącym działalność krócej niż 2 lata, licząc od daty ogłoszenia konkursu oraz prowadzącym działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 2 276 320 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3436 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.08.2016 r.) alokacja w PLN wynosi 9 887 423,55 PLN.

Beneficjenci chcący realizować projekty w momencie aplikowania o środki muszą dokonać wyboru czy chcą korzystać z puli środków na konkurs horyzontalny ogłaszany przez DIP czy w przypadku realizacji projektów na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej chcą korzystać z puli środków na konkurs ogłaszany przez ZIT AW.

*Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu

IV. Zasady finansowania projektu

  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 000 PLN
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 250 000 PLN
  • Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 (SZOOP) zatwierdzonym uchwałą ZWD w dniu 26.09 2016 r.

Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

V. Poziom dofinansowania projektów

Poziom dofinansowania dla beneficjentów do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

VI. Okres realizacji projektu

a) Rozpoczęcie prac (rzeczowej realizacji projektu) może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później niż do 31 grudnia 2018 roku.

VII. Czas trwania naboru:

  • rozpoczęcie: od godz. 8.00 dnia 31.10.2016 r.
  • zakończenie: do godz. 15.00 dnia 09.11.2016 r.
  • Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017
  • Treść ogłoszenia o konkursie

Instytucja Pośrednicząca: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca – dip.dolnyslask.pl