Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD) – realizowane w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje jako cel główny wskazuje zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP.

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP – najważniejsze informacje:

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP realizowane jest za pośrednictwem 2 poddziałań, skierowanych do różnych grup Beneficjentów oraz wskazuje różne typy projektów im dedykowanych:

 • Poddziałanie nr 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne
 • Poddziałanie nr 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW

Typy projektów:

W ramach działania realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie inwestycyjne (dotacyjne) i instrumenty finansowe.
Końcowy podział typów projektów na dotacje i zwrotne instrumenty finansowe – do uzupełnienia po ewaluacji ex-ante IF i decyzji ZW w tym zakresie.

W ramach dotacji:
1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP, np.:

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinanowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).
W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
 • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny;

Schemat A realizowany jest w odniesieniu do 2 rodzajów Beneficjentów, oferując inne zasady wsparcia:

1.5.B. Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających m.in. z działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa).
W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

 • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny;
 • wsparcie na inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (ograniczające negatywne skutki środowiskowe).

W ramach zwrotnych instrumentów finansowych:
1.5.C. Wsparcie dotyczące zwiększenia konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, np:
a) wsparcie na rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa (MSP) np.:

 • poprzez zakup sprzętu produkcyjnego, nowoczesnych maszyn i urządzeń;
 • poprzez inwestycje prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

b) wsparcie na inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (ograniczające negatywne skutki środowiskowe), np.:

 • ograniczające materiało- i wodochłonność procesu produkcyjnego);
 • wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii) z wyłączeniem wprowadzenia technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.

Beneficjenci:

W zakresie projektów typu 1.5.A. i 1.5 B:

 • MŚP
 • zgrupowania i partnerstwa MŚP

W zakresie projektów typu 1.5.C.:

 • podmiot/-y wdrażający instrument finansowy.

Instytucja Pośrednicząca:

 • Poddziałanie nr 1.5.1 – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
 • Poddziałanie nr 1.5.2 – Związek ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

Maksymalny poziom wsparcia:

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.

Minimalna i maksymalna wartość projektu:

W przypadku dotacji:
– dla projektów dotyczących wdrożenia prac B+R w działalności przedsiębiorstwa – maksymalna wartość projektu: 25 mln PLN

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD):

Dowiedz się więcej o programie i sprawdź harmonogram naborów wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem?

Zapraszamy do kontaktu !