Poddziałanie 1.5.1.A Rozwój produktów i usług w MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat)

Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat), Działanie 1.5
„Rozwój produktów i usług w MŚP” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

projekty wspierające innowacyjności produktową i procesową polegającą na:

 • wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

innowacja produktowa – oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;

innowacja procesowa – oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni
ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Preferencję uzyskają projekty:

 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
 • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1377).

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 1. MŚP
 2. zgrupowania i partnerstwa MŚP

z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat

Mikroprzedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o wsparcie w ramach ww. typów beneficjentów muszą prowadzić działalność gospodarczą ponad dwa lata (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia złożenia wniosku w ramach konkursu i od dnia ogłoszenia naboru).

W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, mierzenie okresu 2 lat dotyczy każdego ze wspólników. W sytuacji, gdy chociaż jeden ze wspólników prowadzi działalność gospodarczą powyżej 2 lat, takie mikroprzedsiębiorstwo traktowane jest jako działające powyżej 2 lat.

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 12 975 025 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3436 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.08.2016 r.) alokacja w PLN wynosi 56 358 318,59 PLN.

Beneficjenci chcący realizować projekty w momencie aplikowania o środki muszą dokonać wyboru czy chcą korzystać z puli środków na konkurs horyzontalny ogłaszany przez DIP czy w przypadku realizacji projektów na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej chcą korzystać z puli środków na konkurs ogłaszany przez ZIT AW.

IV. Zasady finansowania projektu

 • Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 (SZOOP) zatwierdzonym uchwałą ZWD w dniu 26.09.2016 r.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 4 000 000 PLN

Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

V. Poziom dofinansowania projektów

Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:

a)      dla mikro i małych przedsiębiorców- do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

b)      dla średnich przedsiębiorców – do 35 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

VI. Okres realizacji projektu

a) Rozpoczęcie prac (rzeczowej realizacji projektu) może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później jednak niż do 31 grudnia 2018 roku.

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.

VII. Czas trwania naboru:

 • rozpoczęcie: od godz. 8.00 dnia 31.10.2016 r.
 • zakończenie: do godz. 15.00 dnia 09.11.2016 r.
 • Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017
 • Treść ogłoszenia o konkursie

Instytucja Pośrednicząca: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca – dip.dolnyslask.pl