Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) – realizowane jest w ramach osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje realizuje cel szczegółowy 2. Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje obejmuje 2 poddziałania:

Typy projektów:

1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.
3. Bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.
4. Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (tzw. bon na patent).
5. Projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia na:
a) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
b) bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych,
c) bony na patent.
6. Projekty polegające na wsparciu procesu udzielenia zamówienia publicznego na usługi badawcze i rozwojowe (zamówienia przedkomercyjnego).

  • Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe

Typy projektów:

1. Wsparcie projektów zakładających zakup wyników prac B+R i ich wdrożenie do etapu pierwszej produkcji poprzez instrumenty finansowe.
Wsparcie będzie miało charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji.
2. Wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw, w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych, poprzez instrumenty finansowe.