RPO Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) jest podstawowym instrumentem realizacji celów Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. Program zawiera streszczenie analizy społeczno-gospodarczej regionu wraz z wynikającymi z niej głównymi wyzwaniami rozwojowymi dla województwa, opis priorytetów wraz z uzasadnieniem, syntetyczny opis wdrażania, a także szacunkowy plan finansowy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) – dotacje, które możemy dla Ciebie pozyskać !

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje:

Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP:

Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) – dowiedz się więcej o programie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) jako cel główny wskazuje uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.

Program finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, publicznych środków krajowych i środków prywatnych. Za wdrażanie Programu odpowiedzialny będzie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Województwo kujawsko-pomorskie, pod kątem rozwoju gospodarczego, klasyfikowane jest jako należące do grupy województw „odstających”. Są to województwa o niskim średnim tempie wzrostu PKB per capita oraz wykazujące gorsze od średniej krajowej wartości PKB per capita.

Pod względem tworzenia PKB, województwo w 2011 roku zajęło 8 lokatę z 4,5% udziałem. Gospodarka województwa rozwija się, lecz wolniej niż w konkurencyjnych regionach i różnica pomiędzy grupą liderów i województw doganiających, a kujawsko-pomorskim staje się coraz większa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) obejmuje 12 osi priorytetowych, w ramach których realizowane będą wybrane działania i poddziałania, mające na celu realizację określonych projektów na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Poszczególne osie priorytetowe kształtują się jak poniżej:

 1. OŚ PRIORYTETOWA 1 WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI
  GOSPODARKI REGIONU
 2. OŚ PRIORYTETOWA 2 CYFROWY REGION
 3. OŚ PRIORYTETOWA 3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA
  NISKOEMISYJNA W REGIONIE
 4. PRIORYTETOWA 4 REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
 5. OŚ PRIORYTETOWA 5 SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I DOSTĘPNOŚĆ ZEWNĘTRZNA
  REGIONU
 6. OŚ PRIORYTETOWA 6 SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY
 7. OŚ PRIORYTETOWA 7 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
 8. OŚ PRIORYTETOWA 8 AKTYWNI NA RYNKU PRACY
 9. OŚ PRIORYTETOWA 9 SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO
 10.  OŚ PRIORYTETOWA 10 INNOWACYJNA EDUKACJA
 11. OŚ PRIORYTETOWA 11 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
 12. OŚ PRIORYTETOWA 12 POMOC TECHNICZNA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) w zakresie bezpośredniego wsparcia dla rozwoju przedsiębiorstw koncentruje się na poniższych celach:

Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji:
Priorytet Inwestycyjny 1a (PI 1a) Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji (…)
Priorytet Inwestycyjny 1b (PI 1b) Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (…)

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu
do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR):

Priorytet Inwestycyjny 3a (PI 3a) Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Priorytet Inwestycyjny  3b (PI 3b) Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Priorytet Inwestycyjny 3c (PI 3c) Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Z punktu widzenia bezpośredniego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) uwagę koncentruje w Osi priorytetowej I – WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU.

Oś priorytetowa I – WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI obejmuje CT 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz CT 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP (…). W ramach Osi 1 na wsparcie badań naukowych, rozwoju technologii i innowacji zostanie przeznaczonych nie mniej niż 154 214 147 €, natomiast na wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw nie więcej niż 275 409 240 €. Zastosowanie osi dwu tematycznej przyczyni się do osiągnięcia maksymalnego wkładu priorytetów inwestycyjnych do realizacji osi priorytetowej. Argumentem przemawiającym za połączeniem tych dwóch celów tematycznych w ramach jednej osi (odejście od zasady „1 oś – 1 cel tematyczny”) jest bardzo ścisłe powiązanie między wsparciem badań naukowych, rozwoju technologii i innowacji a wzrostem konkurencyjności sektora MŚP.

W ramach Osi priorytetowej I Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) realizuje poniższe założenia:

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1a Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji (…)

Cel szczegółowy: zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Wsparciem objęte zostaną wybrane przedsięwzięcia infrastrukturalne dotyczące infrastruktury B+R, ujęte w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej lub w Kontrakcie Terytorialnym, które wpisują się w regionalną strategię inteligentnych specjalizacji dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz mają kluczowe znaczenie dla rozwoju nauki, gospodarki w regionie.

Beneficjenci:

Jednostki naukowe, konsorcja naukowe oraz konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw,
pod warunkiem, że liderem takiego konsorcjum jest jednostka naukowa.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (…)

Cel szczegółowy: zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Szczególnie istotne jest wsparcie na rzecz badań i innowacji w przedsiębiorstwach rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R. Wsparcie to będzie obejmować cały cykl innowacji, począwszy od fazy badań (stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, koszty prowadzenia lub zakupu badań), poprzez etap prac rozwojowych, do etapu wdrożenia rozumianego jako uruchomienie pilotażowej (testowej) produkcji/sposobu świadczenia usługi (np. stworzenie demonstracyjnej linii technologicznej). W ramach PI 1b możliwe jest wsparcie etapu tzw. pierwszej produkcji, który oznacza pierwsze przemysłowe wdrożenie i odnosi się do zwiększenia skali działania pilotażowego urządzenia lub do wytworzenia pierwszego w pełni funkcjonalnego obiektu/sprzętu. Etap pierwszej produkcji stanowi dalszy etap w stosunku do wdrożenia linii pilotażowej (włączając w to fazę testową), jednakże nie obejmuje on masowej produkcji lub też komercyjnej działalności. Ze wsparcia wykluczone są projekty obejmujące wyłącznie etap pierwszej produkcji (projekt zakładający etap pierwszej produkcji musi obejmować co najmniej dwa poprzedzające go poziomy gotowości technologicznej (TRLs)).

Beneficjenci:

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych pod warunkiem, że liderem takiego konsorcjum jest przedsiębiorstwo z sektora prywatnego; JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne pod warunkiem, że ostatecznym odbiorcą końcowym wsparcia będą przedsiębiorstwa; podmiot wdrażający instrument finansowy.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości

Cel szczegółowy: lepsze warunki do rozwoju MŚP.

wsparcie dla przedsiębiorstw, umożliwiające im rozwój na rynku oraz zapewniające odpowiedni poziom konkurencyjności w początkowych fazach rozwoju. W ramach PI planuje się realizować przedsięwzięcia wspierające rozwój przedsiębiorstw w szczególności w obszarach regionalnej inteligentnej specjalizacji, poprzez wsparcie bezpośrednie, jak również poprzez świadczenie usług przez IOB.

Beneficjenci:

Przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu; JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne; podmiot wdrażający instrument finansowy.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Cel szczegółowy: zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

wsparcie doradcze przedsiębiorstw nastawionych na ekspansję zagraniczną i zdobywanie nowych rynków zbytu, a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi lub utworzeniu wspólnej oferty rynkowej, udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji oraz warunkach inwestowania na określonych rynkach. Pomoc będzie przeznaczona również na wsparcie inwestycyjne międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw. Wspierane będą również inne działania przygotowujące przedsiębiorstwa do eksportu, w tym potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji (np. dostosowanie produkcji do wymagań rynków zagranicznych, tworzenie działów obsługi eksportu czy certyfikację i logistykę), zakładające kojarzenie partnerów biznesowych (matchmaking). Wsparcie obejmie także dofinansowanie wizyt studyjnych i misji gospodarczych, udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, w tym w targach branżowych za granicą, pod warunkiem, że stanowią one element strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji. Komplementarnie realizowane będą działania ukierunkowane na przyciąganie nowych inwestycji na teren regionu tak krajowych jak i zagranicznych.
Dofinansowanie uzyskają projekty zakładające opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych. W szczególności wsparcie będzie ukierunkowane na upowszechnianie zastosowania nowych modeli biznesowych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju, dywersyfikacji lub poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa. Finansowane będą projekty rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, jak również projekty zakładające wykorzystanie narzędzi informatycznych w kontaktach pomiędzy przedsiębiorstwami a klientami.

Beneficjenci:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, sieci przedsiębiorstw z sektora MŚP, instytucje otoczenia biznesu; JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne; podmiot wdrażający instrument finansowy.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3c Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Cel szczegółowy: zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

wsparcie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach. W celu osiągnięcia jak największej efektywności udzielanej pomocy planuje się zastosowanie preferencji w zakresie wsparcia projektów wykorzystujących potencjały endogeniczne regionu, czyli takie, w zakresie których
pozycja i rola województwa w gospodarce krajowej jest lub może być ponadprzeciętnie wysoka zgodnie z wyborami dokonywanymi w oparciu o regionalną strategię inteligentnych specjalizacji dla województwa kujawsko-pomorskiego. Inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw będą skutkować wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług oraz wzrostem wydajności pracy i efektywności produkcji.

Beneficjenci:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, sieci przedsiębiorstw z sektora MŚP; podmiot wdrażający instrument finansowy.

W celu poznania bliższych szczegółów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w ramach planowanych konkursów zapraszamy do kontaktu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) – sprawdź aktualny harmonogram naborów wniosków !

 1. Rok 2015: Harmonogram naborow RPO WK-P 2014-2020
 2. Rok 2016: RPO_Kujawsko-pomorskie_harmonnogram_naborow_2016