Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) – realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje.

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych realizuje cel szczegółowy 2. Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Typy projektów:

1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.
3. Bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.
4. Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (tzw. bon na patent).
5. Projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia na:
a) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
b) bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych,
c) bony na patent.
6. Projekty polegające na wsparciu procesu udzielenia zamówienia publicznego na usługi badawcze i rozwojowe (zamówienia przedkomercyjnego).

Typ Beneficjenta:

 • przedsiębiorstwa
 • instytucje otoczenia biznesu
 • konsorcja przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu)
 • konsorcja przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu) i jednostek naukowych lub organizacji pozarządowych
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • związki jednostek samorządu terytorialnego
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • samorządowe jednostki organizacyjne

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

1. Projekt wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji.
2. W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum przedsiębiorstw, jednostek naukowych i organizacji pozarządowych, podmiotem wiodącym w ramach projektu może być jedynie przedsiębiorstwo.
3. W przypadku projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne, ostatecznym odbiorcą wsparcia w ramach projektu musi być przedsiębiorstwo.
4. Wnioskodawca/odbiorca końcowy prowadzi działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
5. W ramach poddziałania przewiduje się zastosowanie instrumentów popytowych (takich jak vouchery, bony itp.).
6. Podstawą oceny projektu określonego w pkt 10.1 jest agenda badawcza, którą przedsiębiorstwo będzie realizować z wykorzystaniem infrastruktury wybudowanej lub zmodyfikowanej w ramach projektu.
7. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw uzależnione jest od zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki regionu.
8. W przypadku projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa preferowane będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami naukowymi.

9. Warunkiem otrzymania dofinansowanie jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Komercjalizacja powinna nastąpić w okresie trwałości projektu, przy czym wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania np. ze środków przeznaczonych na wdrożenie wyników prac B+R w ramach działania 1.6.
10. Przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R okaże się, że dalsze prace nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu prac B+R wdrożenie okaże się bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia.
11. W przypadku projektów obejmujących etap pierwszej produkcji zakres projektu powinien obejmować co najmniej dwa poprzedzające poziomy gotowości technologicznej tj. poziom 7 i 8.
12. W przypadku realizacji projektu grantowego beneficjent musi zagwarantować, że wszystkie projekty realizowane przez przedsiębiorstwa na tzw. drugim poziomie będą wpisywać się w inteligentne specjalizacje regionu.
13. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
14. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%):

Możliwe jest sfinansowanie do 10 % kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu związanych z rozwojem kadr B+R, o ile koszty te są konieczne do odpowiedniej realizacji projektu i są bezpośrednio z nim związane. W ramach projektów możliwe jest zatem:
1. w przypadku MŚP możliwe jest sfinansowanie części kosztów w ramach projektu związanych z oddelegowaniem wysoko wykwalifikowanego personelu z organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę bądź z dużego przedsiębiorstwa, który to personel zajmuje się działalnością badawczą, rozwojową i innowacyjną na nowo utworzonych u beneficjenta stanowiskach i nie zastępuje innego personelu,
2. w przypadku przedsiębiorstw możliwe jest sfinansowanie kosztów związanych z rozwojem umiejętności pracowników zaangażowanych w realizację projektu B+R.

Maksymalny % poziom dofinansowania: Projekty nieobjęte pomocą publiczną – do 85%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN):

 • Minimalna wartość dla typu 4: 10 000,00
 • Maksymalna wartość dla typu 4: 80 000,00
 • Maksymalna wartość dla typu 3: 100 000,00

Instytucja ogłaszająca konkurs: Zarząd Województwa – Instytucja Zarządzająca RPO WKP

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P):

Dowiedz się więcej o RPO WK-P oraz sprawdź planowany harmonogram naborów wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !