Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu

Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) – realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu realizuje cel szczegółowy 3. Lepsze warunki do rozwoju MŚP.

Typy projektów:

1. Budowa sieci współpracy IOB dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej w celu świadczenia zaawansowanych usług dla MŚP
2. Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami.
3. Wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowo-doradcze IOB w celu umożliwienia świadczenia specjalistycznych usług.
4. Projekt grantowy zakładający wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności w obszarze regionalnej inteligentnej specjalizacji, poprzez świadczenie specjalistycznych usług przez instytucje otoczenia biznesu.
5. Zakup specjalistycznych usług przez MŚP
6. Opracowanie standardów nowych usług obejmujące testowanie usług.

Typ Beneficjenta:

  • instytucje otoczenia biznesu
  • przedsiębiorstwa – MŚP

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

1. Preferencję uzyskają projekty IOB:
a) zakładające udział wkładu prywatnego.
b) partnerskie, realizowane w ramach kooperacji sieciowej.
2. Projekt IOB zakłada preferencję dla projektów przedsiębiorstw wpisujących się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji.
3. Projekt IOB zakłada preferencję w zakresie warunków wsparcia dla przedsiębiorstwa poszukującego wsparcia na projekty w zakresie ekoinnowacji i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, eko-zarządzania przedsiębiorstwem oraz eko-marketingu.

4. Wnioskodawca/odbiorca ostateczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
5. W ramach poddziałania przewiduje się zastosowanie instrumentów popytowych (np. bony, vouchery).
6. Projekt IOB winien być ukierunkowany na dostarczenie na rynek specjalistycznych usług w odpowiedzi na potrzeby sektora MŚP. Planowane do wdrożenia usługi nie mogą być oparte jedynie na założeniach Wnioskodawcy, lecz powinny wynikać z rzeczywistych potrzeb sektora MŚP.
7. W ramach projektów IOB zakładających profesjonalizację świadczonych usług/świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw Wnioskodawca wprowadzając do oferty usługę obecną na rynku jest zobowiązany wykorzystać dostępne standardy świadczenia usług, w tym przede wszystkim te wypracowane na poziomie krajowym.
8. Wprowadzenie do oferty IOB usługi nowej na rynku wymaga od niego opracowania standardu jej świadczenia. W ramach tego typu projektu Wnioskodawca, w celu wykazania konieczności wprowadzenia nowej usługi, jest zobowiązany na etapie składania wniosku przeprowadzić analizę dostępnych standardów świadczenia podobnych usług, w tym przede wszystkim tych wypracowanych na poziomie krajowym i udokumentować potrzebę opracowania nowego standardu, odróżniającego planowaną do wprowadzenia usługę od dotychczas obecnych na rynku.
9. W przypadku bezpośredniego wsparcia na profesjonalizację oferowanych przez IOB usług niezbędne jest spełnienie następujących wymogów:
a) Wnioskodawca posiada strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje różne źródła przychodów i potwierdza zdolność do pracy w warunkach rynkowych i prowadzenia działalności finansowo samowystarczalnej (osiągnięcia samowystarczalności finansowej do końca okresu trwałości/okresu kwalifikowalności),
b) Wnioskodawca posiada roczny plan działania zawierający orientacyjny wykaz projektów/usług, które mają być realizowane/przewidziane, dostępne zasoby, niezbędne szkolenia, wymagany budżet i źródła finansowania. Projekty, na które Wnioskodawca będzie poszukiwała wsparcia w ramach RPO WK-P 2014-2020 winien być wyraźnie przedstawiony w planie działania,
c) gdy jest to możliwe Wnioskodawca winien przedstawić informacje o dotychczasowej działalności w zakresie wsparcia przedsiębiorców (liczbę dotychczas świadczonych usług, wyniki dotychczas przeprowadzonych badań satysfakcji, ofertę/współpracę jaką oferuje Wnioskodawca po realizacji usługi)
d) Wnioskodawca winien przedstawić informacje o działaniach podjętych/planowanych do podjęcia w celu monitorowania procesu świadczenia usług i weryfikowania satysfakcji odbiorców usług, co powinno prowadzić do oparcia planu działania na posiadanych danych statystycznych.
10. Projekty infrastrukturalne IOB (zakładające odbudowę, rozbudowę. nadbudowę lub przebudowę obiektu) są możliwe do realizacji jedynie przy spełnieniu następujących warunków:
a) działalność Wnioskodawcy wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,
b) Wnioskodawca dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia,
c) przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,
d) przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany.
11. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
12. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
13. W przypadku projektów zakładających zakup specjalistycznych usług przez MŚP preferencję w dostępie do wsparcia uzyskają przedsiębiorstwa:
a) wspisujące się zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji
b) poszukujące wsparcia na projekty w zakresie ekoinnowacji i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, eko-zarządzania przedsiębiorstwem oraz eko-marketingu.

Możliwość zaliczki: Przewiduje się możliwość wypłacania zaliczek dla beneficjentów

Maksymalny % poziom dofinansowania: Projekty nieobjęte pomocą publiczną – do 85%

Planowany termin naboru wniosków: Nie przewiduje się naboru w 2015 roku