Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) – realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości realizuje cel szczegółowy 3. Lepsze warunki do rozwoju MŚP i obejmuje 3 poddziałania:

  • Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw:

Typy projektów: Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw.

Typy projektów:

1. Budowa sieci współpracy IOB dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej w celu świadczenia zaawansowanych usług dla MŚP
2. Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami.
3. Wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowo-doradcze IOB w celu umożliwienia świadczenia specjalistycznych usług.
4. Projekt grantowy zakładający wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności w obszarze regionalnej inteligentnej specjalizacji, poprzez świadczenie specjalistycznych usług przez instytucje otoczenia biznesu.
5. Zakup specjalistycznych usług przez MŚP
6. Opracowanie standardów nowych usług obejmujące testowanie usług.

  • Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego:

Typy projektów:

1. Projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego przygotowania i uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą.
2. Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez zakup i kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej, w tym strefy aktywności gospodarczej o charakterze parku technologicznego w infrastrukturę niezbędną aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem strefy.
3. Przedsięwzięcia związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (np.: obszary powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe oraz popegeerowskie).
4. Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs.