Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) – realizowane jest w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP.

Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw realizuje cel szczegółowy 4. Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Typy projektów:

1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.
2. Wsparcie dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) obejmujące przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej.
3. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, opracowywanie analiz rynków zagranicznych).
4. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
5. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.
6. Tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw (poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych).
7. Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu.
8. Projekty grantowe zakładające uruchomienie wsparcia dla MŚP określonego w ramach typów projektów wskazanych w pkt 1 oraz 3-6.

Typ beneficjenta:

  • przedsiębiorstwa – MŚP
  • sieci przedsiębiorstw – MŚP
  • instytucje otoczenia biznesu
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • związki jednostek samorządu terytorialnego
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
  • samorządowe jednostki organizacyjne

Instytucja odpowiedzialna za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów: Departament Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (http://www.kujawsko-pomorskie.pl)

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

1. Projekt zakłada preferencję w zakresie dostępu dla projektów przedsiębiorstw wpisujących się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji.
2. Projekty partnerskie realizowane w ramach kooperacji sieciowej uzyskają preferencję.
3. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (dotyczy typów projektów w pkt 10.1, 10. 2, 10.3, 10.6 i 10.8)
4. Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w zakresie wizyt studyjnych i misji gospodarczych, udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, w tym w targach branżowych za granicą jest obowiązane przedstawić strategię biznesową, która zakłada, że działania, na które ubiega się o dofinansowanie stanowią element strategii w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.
5. Wnioskodawca/odbiorca ostateczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
6. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
7. Warunkiem realizacji projektów z zakresu promocji gospodarczej regionu jest wypracowanie przez samorząd województwa wspólnie z partnerami gospodarczymi spójnej polityki inwestycyjnej regionu.

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%):

W ramach poddziałania do 10 % wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez odbiorców ostatecznych może zostać przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z dostosowaniem kadry pracowniczej do wprowadzonego/rozwiniętego modelu biznesowego. Koszty te muszą być niezbędne do odpowiedniej realizacji projektu i bezpośrednio z nim związane.

Możliwość zaliczki: Przewiduje się możliwość wypłacania zaliczek dla beneficjentów

Maksymalny % poziom dofinansowania: do 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną)

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN): nie określono

Projekt grantowy obejmujący wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Instytucja ogłaszająca konkurs: Zarząd Województwa – Instytucja Zarządzająca RPO WKP

Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P):

Dowiedz się więcej o RPO WK-P oraz sprawdź planowany harmonogram naborów wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !