Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych przez MŚP

Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych przez MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) – realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych przez MŚP realizuje cel szczegółowy 4. Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych przez MŚP realizowane jest poprzez 3 poddziałania:

  • Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe

Typy projektów:

1. Wsparcie dłużne w zakresie wsparcia procesów umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw poprzez dostosowanie MŚP do wymagań i uwarunkowań rynków zagranicznych.
2. Wsparcie dłużne w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju, dywersyfikacji lub poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa.

Typy projektów:

1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.
2. Wsparcie dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) obejmujące przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej.
3. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, opracowywanie analiz rynków zagranicznych).
4. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
5. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.
6. Tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw (poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych).
7. Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu.
8. Projekty grantowe zakładające uruchomienie wsparcia dla MŚP określonego w ramach typów projektów wskazanych w pkt 1 oraz 3-6.

Typy projektów:

1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.
2. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
3. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.
4. Projekty grantowe w zakresie typów projektów określonych w pkt 1-3.