Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) – realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP.

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich realizuje cel szczegółowy 4. Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Typy projektów:

1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.
2. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
3. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.
4. Projekty grantowe w zakresie typów projektów określonych w pkt 1-3.

Typ Beneficjenta:

  • przedsiębiorstwa odpryskowe (spin-off)
  • spółki celowe jednostek naukowych,
  • instytucje otoczenia biznesu

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

1. Projekt zakłada preferencję w zakresie dostępu dla projektów przedsiębiorstw wpisujących się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji.
2. Projekty partnerskie realizowane w ramach kooperacji sieciowej uzyskają preferencję.
3. W przypadku projektów realizowanych przez spółki celowe jednostek naukowych wsparcie może być udzielone jedynie w przypadku gdy podstawowym celem działania spółki jest współpraca z przedsiębiorstwami z sektora prywatnego
4. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (dotyczy typów projektów określonych w pkt 10.1 i 10.4)

5. Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w zakresie wizyt studyjnych i misji gospodarczych, udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, w tym w targach branżowych za granicą jest obowiązane przedstawić strategię biznesową, która zakłada, że działania, na które ubiega się o dofinansowanie stanowią element strategii w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.
6. Wnioskodawca/odbiorca ostateczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
7. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%):

W ramach poddziałania do 10 % wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez odbiorców ostatecznych może zostać przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z dostosowaniem kadry pracowniczej do wprowadzonego/rozwiniętego modelu biznesowego. Koszty te muszą być niezbędne do odpowiedniej realizacji projektu i bezpośrednio z nim związane.

Możliwość zaliczki: Przewiduje się możliwość wypłacania zaliczek dla beneficjentów.

Maksymalny % poziom dofinansowania: Projekty nieobjęte pomocą publiczną – do 85%

Minimalna i maksymalna wartość projektu: nie określono

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P):

Dowiedz się więcej o RPO WK-P oraz sprawdź planowany harmonogram naborów wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !