Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) – realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług realizowane jest poprzez 2 poddziałania:

  • Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP

Typy projektów:

1. Projekt zakładający udostępnienie dla przedsiębiorstw wsparcia o charakterze dłużnym na:
a) przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowych.
b) przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowych.
c) przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji organizacyjnych.
d) przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji marketingowych.
e) wsparcie inwestycji w MŚP – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstw.

Typy projektów:

1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług na rynek.
2. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług.