Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) – realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP realizuje cel szczegółowy 5. Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Typy projektów:

 1. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) produktów.
 2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.
 3. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

Typ Beneficjenta:

 • przedsiębiorstwa – MŚP

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

 1. Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł,
 2. Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł

w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu RPO WK-P 2014-2020.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

1. Preferencję w zakresie dostępu do wsparcia uzyskają przedsiębiorstwa, projekty których:

 • wpisują się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji,
 • zakładają wdrożenie ekoinnowacji, w tym nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne wykorzystanie surowców,
 • zakładają wdrożenie wyników prac B+R sfinansowanych w ramach Osi I RPO WK-P 2014-2020.

2. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

3. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

4. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Maksymalny % poziom dofinansowania:

1) w zakresie wydatków stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1377):

 • 55 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
 • 45 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku średnich przedsiębiorstw

albo
2) w zakresie wydatków stanowiących pomoc na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2010), (tzw. rozporządzenie na innowacje):

 • 50 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  Przy czym należy uwzględnić szczegółowe przepisy dotyczące zasad udzielania pomocy
  określone w rozporządzaniach pomocowych.

3) W przypadku kosztów w ramach projektu objętych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488) wkład własny nie jest niższy niż określony zgodnie z wybranym przez wnioskodawcę rozporządzeniem rpi albo rozporządzeniem na innowacje.

Maksymalna wartość projektu:

 • Dopuszczalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi mniej niż 1 mln zł
  – w ramach schematu 1.
 • Dopuszczalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi co najmniej 1 mln zł
  – w ramach schematu 2.

Alokacja przewidziana na konkurs w roku 2016:

Wielkość środków pochodzących z EFRR i przeznaczonych na konkurs wynosi 132 783 000,00 zł. Kwota jest wynikiem przeliczenia alokacji przewidzianej na realizację konkursu w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok, przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Nr 24/882/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. tj. 30 000 000,00 EUR.
Podział alokacji na schematy wsparcia przedstawia się następująco:

 • Schemat 1: 44 261 000,00 zł
 • Schemat 2: 88 522 000,00 zł

W sytuacji niewykorzystania alokacji przypadającej na dany schemat istnieje możliwość
jej przesunięcia pomiędzy schematami.
Kwota przewidziana na procedurę odwoławczą wynosi 6 639 150,00 zł środków EFRR
i stanowi 5 % alokacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Planowany termin naboru wniosków:

 • Termin, od którego można składać wnioski preselekcyjne – 19.09.2016 r.
 • Termin, do którego można składać wnioski preselekcyjne – 30.09.2016 r.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2017 r.

Treść oryginalnego ogłoszenia o konkursie

Instytucja odpowiedzialna za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów: Departament Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P):

Dowiedz się więcej o RPO WK-P oraz sprawdź planowany harmonogram naborów wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !