Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) – realizowane jest w ramach osi priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje.

Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (RPO WŁ 2014-2020) – najważniejsze informacje:

Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw kieruje wsparcie na projekty związane z tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, których produkty będą służyły do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w tym zmierzające do przekształcenia jednostki w centrum badawczo-rozwojowe. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie przez wnioskodawcę planu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych do prowadzenia na wspieranej infrastrukturze.

Typy projektów:

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Beneficjenci:

  • przedsiębiorcy
  • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy

Instytucja Pośrednicząca: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – http://www.cop.lodzkie.pl/

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

  • wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowanych projektu
  • wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych – łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tys. PLN. Kwota ta jest traktowana jako średnia miesięczna z całego okresu realizacji projektu, który liczony jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do dnia rzeczowego zakończenia projektu

Warunki i planowany zakres cross-financingu:

Przewiduje się wykorzystanie mechanizmu cross-financingu w formie działań informacyjno-promocyjnych lub szkoleniowych w przypadku, gdy stanowią one integralną część projektu oraz gdy zastosowanie cross-financingu jest uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów i rezultatów.

Wartość cross-financingu nie może przekroczyć 10 % finansowania unijnego w ramach projektu.

Możliwość otrzymania zaliczki: Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 65% kwoty dofinansowania

Maksymalny poziom wsparcia:

  • 85%
  • W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych

Minimalna i maksymalna wartość projektu: aktualnie nie określono, wytyczne zamieszczone zostaną w regulaminie konkursu

Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020):

Dowiedz się więcej o RPO WŁ 2014-2020 oraz sprawdź harmonogram naborów wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !