Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – realizowane jest w ramach osi priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy.

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje jako cel główny wskazuje zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.

Realizacja niniejszego działania poprzez wsparcie rozwoju istniejącego lub stworzenia nowego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz realizację projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, których wyniki zostaną wdrożone do działalności gospodarczej ma przyczynić się do zwiększenia nakładów na działalność B+R przedsiębiorstw z terenów województwa łódzkiego.

W rezultacie wzrośnie odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym liczba podmiotów gospodarczych tworzących i inwestujących w centra badawczo-rozwojowe, posiadających w strukturze własne działy badawczo-rozwojowe, korzystających z zamawianych prac badawczych lub prowadzących prace badawczo-rozwojowe.

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje kieruje wsparcie na MŚP. Inwestycje dużych przedsiębiorstw mogą być współfinansowane pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki regionu łódzkiego oraz zobowiązania się dużego przedsiębiorstwa, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w związku z realizacją dofinansowywanego projektu. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw ograniczone jest do przedsięwzięć o wysokim ryzyku lub niskiej rentowności lub projektów o unikalnym charakterze, które nie mogą zostać zrealizowane przez MŚP.

W zakresie niniejszego działania wsparcie otrzymają wyłącznie projekty wpisujące się w specjalizacje regionalne.

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje realizowane będzie poprzez 2 poddziałania: