RPO Łódzkie

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020 wyznacza główne wyzwania dla województwa łódzkiego, do których należą m.in. w zakresie innowacyjności i konkurencyjności: restrukturyzacja technologiczna gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości i poprawa konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej sektora MŚP.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020 – dotacje, które możemy dla Ciebie pozyskać !

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020 – dowiedz się więcej o programie:

Region dysponuje znaczącym oraz wyspecjalizowanym potencjałem naukowym i badawczo-rozwojowym w zakresie nowoczesnych technologii (m.in. nanotechnologii, mechatroniki, biotechnologii – województwo aspiruje do miana bioregionu) oraz w dziedzinach: medycyna i farmacja, włókiennictwo (zwłaszcza produkcja nowoczesnych tkanin), branża chemiczna i ogrodnictwo.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020  obejmuje 7 osi priorytetowych, w ramach których realizowane będą wybrane działania i poddziałania, mające na celu realizację określonych projektów na rzecz rozwoju województwa łódzkiego. Poszczególne osie priorytetowe kształtują się jak poniżej:

  1. Oś priorytetowa I – Innowacyjność i konkurencyjność
  2. Oś priorytetowa II – Transport
  3. Oś priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska
  4. Oś priorytetowa IV – Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa
  5. Oś Priorytetowa V – Zatrudnienie i włączenie społeczne
  6. Oś priorytetowa VI – Kompetencje i adaptacyjność
  7. Oś priorytetowa VI – Pomoc Techniczna

Z punktu widzenia bezpośredniego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020  uwagę koncentruje w Osi priorytetowej I – Innowacyjność i konkurencyjność.

Oś priorytetowa I Innowacyjność i konkurencyjność łączy w sobie zakres interwencji CT 1 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz CT 3 Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. Działania przewidziane do realizacji w ramach Osi priorytetowej I finansowane będą z EFRR.

Połączenie dwóch CT w ramach jednej Osi priorytetowej jest uzasadnione z uwagi na komplementarność zaplanowanych do realizacji typów projektów, w ramach których przewiduje się wsparcie infrastruktury i działalności w zakresie B+R (CT 1) oraz wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach (CT 3). Takie rozwiązanie preferowane jest ze względu na konieczność przeciwdziałania słabościom województwa

łódzkiego polegającym na niskim uczestnictwie ośrodków B+R w procesie tworzenia i dyfuzji innowacji do gospodarki oraz niskim poziomie innowacyjności gospodarki regionu, a także zgodne jest ze wskazanym w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 podejściem w kierunku wzmocnienia endogenicznych potencjałów gospodarczych dla zapewnienia aktywnych mechanizmów synergii sfery nauki i biznesu.

W ramach osi priorytetowej I – Innowacyjność i konkurencyjność – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020 realizuje 6 priorytetów inwestycyjnych oraz związane z nimi cele szczegółowe:

Priorytet Inwestycyjny 1a (PI 1a)

Priorytet Inwestycyjny 1b (PI 1b)

Priorytet Inwestycyjny 3a (PI 3a)

Priorytet Inwestycyjny 3b (PI 3b)

Priorytet Inwestycyjny 3c (PI 3c)

Priorytet Inwestycyjny 3d (PI 3d)

Priorytet inwestycyjny 1a Wzmacnianie infrastruktury B+R (…) i możliwości rozwoju sektora B+I oraz promowanie centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim

Cel szczegółowy: Unowocześnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Przykładowe typy przedsięwzięć:

W ramach PI 1a planowana jest realizacja przedsięwzięć, których przedmiotem jest wsparcie infrastruktury sfery B+R.

Cross – financing:

W ramach PI. 1a przewiduje się zastosowanie mechanizmu cross – financingu. Zastosowanie finansowania krzyżowego musi być uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych rezultatów i celów.

Główne typy beneficjentów:

– jednostki naukowe

– szkoły wyższe.

Terytorialny obszar realizacji:

obszar całego województwa łódzkiego

 

Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (…)

Cel szczegółowy: Zwiększenie wykorzystania B+R w przedsiębiorstwach.

Przykładowe typy przedsięwzięć:

– stworzenie lub rozwój zaplecza B+R przedsiębiorstw,

– finansowanie prac B+R przedsiębiorstw,

– finansowanie projektów wdrożeniowych przedsiębiorstw.

Cross – financing:

W ramach PI. 1b przewiduje się zastosowanie mechanizmu cross – financingu. Zastosowanie finansowania krzyżowego musi być uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych rezultatów i celów.

Główne typy beneficjentów:

przedsiębiorcy,

– jednostki naukowe,

– szkoły wyższe.

Główne grupy docelowe:

– przedsiębiorcy.

Terytorialny obszar realizacji:

obszar całego województwa łódzkiego.

 

Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm

Cel szczegółowy: Wsparcie powstających przedsiębiorstw

Przykładowe typy przedsięwzięć:

– wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości (wraz ze wsparciem kapitałowym start-up’ów),

– wsparcie inwestycji start-up’ów (z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych i dotacyjnych),

– uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, w tym uzbrojenie terenów inwestycyjnych, budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego terenów inwestycyjnych.

Cross – financing:

W ramach PI 3a przewiduje się zastosowanie mechanizmu cross – financingu. Zastosowanie finansowania krzyżowego musi być uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych rezultatów i celów.

Główne typy beneficjentów:

Beneficjentami projektów z zakresu wsparcia nowopowstających przedsiębiorstw będą:

– operatorzy inkubatorów przedsiębiorczości, instytucje otoczenia biznesu

natomiast projektów z zakresu terenów inwestycyjnych:

– jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst

– przedsiębiorcy

– instytucje otoczenia biznesu

Główne grupy docelowe:

przedsiębiorcy.

Terytorialny obszar realizacji:

Wsparciem w ramach PI 3a zostanie objęty obszar całego województwa łódzkiego.

Priorytet inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Cel szczegółowy: Promocja działalności gospodarczej

Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane w ramach PI 3.2:

– promocja gospodarcza regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym,

– promocja gospodarcza produktów i usług,

– promocja przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Cross – financing:

W ramach PI 3.2. przewiduje się zastosowanie mechanizmu cross – financingu. Zastosowanie finansowania krzyżowego musi być uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych rezultatów i celów.

Główne typy beneficjentów:

– jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst

– jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

– organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe

– organizacje pozarządowe

– izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców

– jednostki naukowe

– szkoły wyższe

– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną ( nie wymienione wyżej)

przedsiębiorcy

– instytucje otoczenia biznesu

Główne grupy docelowe:

– mieszkańcy województwa łódzkiego.

Terytorialny obszar realizacji:

obszar całego województwa łódzkiego.

 

Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Cel szczegółowy: Rozwój działalności istniejących przedsiębiorstw.

Przykładowe typy przedsięwzięć:

– bezpośrednie inwestycje w MŚP,

– dokapitalizowanie lub tworzenie odnawialnych instrumentów finansowych, w szczególności: funduszu funduszy, funduszy mikropożyczkowych lub poręczeniowych dla MŚP działających na rynku lokalnym i regionalnym.

Cross – financing:

W ramach PI 3c przewiduje się zastosowanie mechanizmu cross – financingu. Zastosowanie finansowania krzyżowego musi być uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych rezultatów i celów.

Główne typy beneficjentów:

przedsiębiorcy (MŚP);

– banki krajowe, instytucje finansowe, instytucje kredytowe rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Główne grupy docelowe:

– przedsiębiorcy.

Terytorialny obszar realizacji:

obszar całego województwa łódzkiego.

 

Priorytet inwestycyjny 3d Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji

Cel szczegółowy: Poprawa współpracy przedsiębiorstw.

Przykładowe typy przedsięwzięć:

– rozwój usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu (w tym proinnowacyjnych oraz związanych z e-gospodarką),

– rozwój niezbędnej infrastruktury uzupełniającej do poziomu krajowego,

– animacja powiązań sieciowych (w tym: klastrów),

– wsparcie nowych modeli biznesowych i internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Cross – financing:

W ramach PI 3d przewiduje się zastosowanie mechanizmu cross – financingu. Zastosowanie finansowania krzyżowego musi być uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych rezultatów i celów.

Główne typy beneficjentów:

– instytucje otoczenia biznesu.

Główne grupy docelowe:

– przedsiębiorcy.

Terytorialny obszar realizacji:

objęty obszar całego województwa łódzkiego

W celu poznania bliższych szczegółów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w ramach planowanych konkursów zapraszamy do kontaktu.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020 – poznaj planowany harmonogram naborów wniosków !

  1. Rok 2015: RPO WL 2014-2020 – harmonogram naborow 2015
  2. Rok 2016: RPO_Lodzkie_harmonogram_naborow_wnioskow_2016