Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) – realizowane jest w ramach osi priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje.

Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw kieruje wsparcie na realizację projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw.

W ramach Poddziałania jest możliwe sfinansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (w tym prac demonstracyjnych) do etapu pierwszej produkcji (rozumianej jako pierwsze przemysłowe wytworzenie odnoszące się do pełnej pilotażowej linii lub pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i wyposażenia, które obejmują etapy późniejsze w stosunku do wytworzenia linii pilotażowych włączając w to fazę testów, ale nie obejmują produkcji masowej ani komercyjnego wykorzystania), włącznie z działaniami w zakresie wczesnej walidacji produktów, przy zastrzeżeniu, iż faza pierwszej produkcji nie może stanowić samodzielnego projektu.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu), pozwalający na jego urynkowienie. Ponadto, komponent projektu może stanowić uzyskanie ochrony własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa dla wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Typy projektów:

Przeprowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Beneficjenci:

  • przedsiębiorcy
  • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy

Instytucja Pośrednicząca: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – http://www.cop.lodzkie.pl/

Powiązanie z innymi działaniami/poddziałaniami/Programami Operacyjnymi:

Beneficjenci projektów finansowanych ze środków poddziałania I.2.2 mogą ubiegać się o wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R w ramach celu tematycznego 3, w ramach instrumentów wsparcia dostępnych w RPO WŁ na lata 2014-2020 lub POIR.

Limity i ograniczenia:

wydatki związane ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym prac badawczo-rozwojowych, będą kwalifikowalne do wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych.

Warunki i planowany zakres cross-financingu:

przewiduje się wykorzystanie mechanizmu cross-financingu w formie działań informacyjno-promocyjnych lub szkoleniowych w przypadku, gdy stanowią one integralną część projektu oraz gdy zastosowanie cross-financingu jest uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów i rezultatów.

Wartość cross-financingu nie może przekroczyć 10 % finansowania unijnego w ramach projektu.

Możliwość otrzymania zaliczki oraz uproszczone formy rozliczania:

Zgodnie z art. 67 oraz art. 68 rozporządzenia ogólnego w ramach działania przewiduje się możliwość stosowania stawki ryczałtowej w przypadku kosztów pośrednich w wysokości max.

10% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 65% kwoty dofinansowania.

Maksymalny poziom wsparcia:

  • 85%
  • W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych

Minimalna i maksymalna wartość projektu: aktualnie nie określono, zostanie określona w regulaminie konkursu.

Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020):

Dowiedz się więcej o RPO WŁ 2014-2020 oraz sprawdź harmonogram naborów wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !