Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – realizowane jest w ramach OSI PRIORYTETOWEJ II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw jako cel główny zakłada zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.

Działanie przewiduje do realizacji 2 poddziałania, obejmujące różne typy projektów: