Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – realizowane w ramach OSI PRIORYTETOWEJ II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA.

Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP jako cel główny stawia zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP przewiduje do realizacji 2 poddziałania, w ramach których realizowane będą różne typy projektów:

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

Poddziałanie II.3.2 Instrumenty finansowe dla MŚP