Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

Aktualnie planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie do działania 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP.

Typ projektu:

 • wsparcie utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej

Jest to dotacja na kapitał obrotowy – 100% kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków pierwotnie przewidziany został w okresie:

 • rozpoczęcie: 03.09.2020, g. 10.00
 • zakończenie: 07.09.2020, g. 16.00,

jednakże na ten moment – zgodnie z komunikatem COP – nabór został przesunięty, a nowa data nie jest jeszcze znana.

Najeży zatem śledzić informacje na podstronie internetowej COP, właściwej dla poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP.

Informacje archiwalne

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – realizowane w ramach OSI PRIORYTETOWEJ II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP.

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP (Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP) ma na celu wsparcie ukierunkowane przede wszystkim na inwestycje związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi.

W ramach poddziałania realizowane są przedsięwzięcia polegające na:

 • wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym powstałych w ramach działania I.2)
 • wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Ponadto w ramach poddziałania wspierane są przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Typy projektów:

1. wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+RT

2. wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje

Beneficjenci:

MŚP

Instytucja Pośrednicząca:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – http://cop.lodzkie.pl/

Minimalna i maksymalna wartość projektu:

7. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 9 000 000 zł.
8. Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 000 000 zł.
9. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000 zł.

Maksymalna intensywność wsparcia:

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:
a) o 10% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
b) o 20% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Minimalny wkład własny Beneficjenta:

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Katalog wydatków kwalifikowanych:

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP – Limity wydatków:

 • wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych,
 • wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych – łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tys. PLN. Kwota ta jest traktowana jako średnia miesięczna z całego okresu realizacji projektu, który liczony jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do dnia rzeczowego zakończenia projektu
 • wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowanych projektu
 • wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej będą kwalifikowalne do wysokości 30 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Do wydatków kwalifikowalnych specyficznych dla poddziałania, zaliczamy w szczególności:
1. Wydatki związane z realizacją projektu:

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki na wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje, w zakresie kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w szczególności:
a) zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
b) zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
c) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
d) zakup materiałów i robót budowlanych,
e) dzierżawa lub najem gruntów i budynków (finansowana ze środków własnych wnioskodawcy przez co najmniej trzy lata od całkowitego zakończenia realizacji projektu,
f) dzierżawa lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,

2. Wydatki związane z cross-financingiem (do wysokości 10% finansowania unijnego w ramach projektu):
a) wydatki na organizację i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń, w tym:

 • praca wynagrodzenie trenerów i szkoleniowców,
 • dojazdy i zakwaterowanie trenerów,
 • wynajem pomieszczeń oraz niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia szkoleń,
 • catering dla uczestników szkolenia,
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych,
 • delegacje osób korzystających ze szkoleń,

b) wydatki na organizację, zgodnych z przepisami i dokumentami programowymi działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych w projekcie.

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP (Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP) – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020):

Dowiedz się więcej o RPO WŁ 2014-2020 oraz sprawdź harmonogram naborów wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !