DZIAŁANIE 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 umożliwia wsparcie, które ma na celu przełamanie barier związanych z dostępem do finansowania, know – how, a także pobudzenie działań tworzących wspólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa.

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – najważniejsze informacje

Analiza sektora MŚP działającego na terenie województwa lubelskiego wskazuje na niską konkurencyjność przedsiębiorstw, wynikającą przede wszystkim z małej ekspansywności sektora MŚP na inne rynki oraz niskiej skali wdrażanych innowacji.

Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Wzrost innowacji zostanie zapewniony m.in. poprzez wsparcie inwestycyjne przeznaczone na realizację wyników prac badawczych.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Pomoc może być przyznawana na inwestycję początkową (przy uwzględnieniu warunków wskazanych w art. 14 Rozporządzenia 651/2014), tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu lub;
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub;
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub;
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP przewiduje dofinansowanie przeznaczone w szczególności na:

 1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług.
 2. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
 3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
 4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH:

3.7_RPO_WL_koszty_kwalifikowane

Beneficjenci:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

 • Wsparcie w ramach Działania przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów zakładających wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego (województwa lubelskiego) stosowanej nie dłużej niż 3 lata, wpisujących się w inteligentne specjalizacje określone w RSI WL 2020 (w oparciu o Indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego) lub polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych.
 • Wsparcie w ramach Działania może być udzielone projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 • Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia 651/2014. – Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 – 5 i art. 13 Rozporządzenia 651/2014 oraz w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.

Planowany termin naboru wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu należy przesyłać za pośrednictwem LSI2014 w terminie od 30.06.2016 r. do dnia 08.09.2016 r. do godz. 15.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2017 r.

Treść oryginalnego ogłoszenia o konkursie

Finanse:

 1. Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR: 70%
 2. Minimalny wkład własny beneficjenta rozumiany jako % wydatków kwalifikowalnych: 30% – Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu.
 3. Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN
 4. Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN
 5. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN
 6. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN
 7. Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 30 000,00 PLN
 8. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 2 000 000,00 PLN

Kwota środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 281 876 295,73 PLN.

Instytucja odpowiedzialna za nabór i ocenę wniosków:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – www.rpo.lubelskie.pl

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020:

Poznaj ogólne informacje o RPO woj. lubelskiego oraz sprawdź planowany harmonogram naborów.

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem?

Zapraszamy do kontaktu !