Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług

Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 – 2020 – realizowane jest w ramach Osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP.

Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług – Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP – Pozyskamy dofinansowanie dla Twojej firmy !

RP CONSULTINGSpecjalizacje:

1. strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa,

2. pozyskiwanie dofinansowania na rozwój eksportu,

3. doradztwo eksportowe / wdrażanie działań eksportowych / prowadzenie projektów i rozliczanie dofinansowania

 

Posiadamy udokumentowane doświadczenie w doradztwie eksportowym oraz pozyskiwaniu dofinansowania na rozwój eksportu !

 

Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług – Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP – informacje ogólne:

Celem szczegółowym działania działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP (w tym poddziałania 3.2.2)  jest Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP

Wsparcie w ramach Działania 3.2 ukierunkowane będzie na wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocję gospodarczą regionu.

Interwencja będzie polegała w głównej mierze na współfinansowaniu kosztów udziału przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach itp. Odbywać się to będzie w wyniku wdrożenia nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw poprzez wsparcie na poszczególnych etapach internacjonalizacji – od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej, po rozszerzanie i udoskonalanie tej działalności.

Priorytetowo traktowane będą przedsiębiorstwa wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji.

Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” kieruje interwencję do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych.

W ramach przedmiotowej interwencji możliwe będą do realizacji następujące typy projektów:

 1. opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji;
 2. wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa (która stanowi wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu).

Beneficjenci:

 • MŚP
 • MŚP w partnerstwie

Instytucja Ogłaszająca konkurs: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) – http://funduszedlamazowsza.eu/

Planowany harmonogram naboru dla poddziałania 3.2.2:

 • typy projektów: Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług
 • przewidziana kwota alokacji na konkurs: 7 mln EUR
 • ogłoszenie konkursu – 25 maja 2016 r.
 • termin naboru wniosków: 30 czerwca – 31 sierpnia 2016 (przedłużony do dnia 12 września 2016); sprawdź ogłoszenie o konkursie !

Intensywność wsparcia i zasady finansowania projektów:

 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.
 • Minimalny wkład własny wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu.
 • Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 000 PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:
   • 400 000 PLN, gdy beneficjentem jest jedno przedsiębiorstwo;
   • 350 000 PLN dla każdego partnera (łącznie maksymalnie 1 050 000 PLN), gdy przedsiębiorca występuje w formule partnerstwa z innymi przedsiębiorcami (maksymalnie 3 podmioty).
 • promowane będą projekty, w których pomniejszono dofinansowanie poprzez większe niż 50% zaangażowanie wkładu własnego wnioskodawcy

Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług – Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP – katalog kosztów kwalifikowanych:

Okres kwalifikowania wydatków obejmuje czas: 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2018 r. (preferowane będą projekty, których wdrożenie zakończy się do dnia 30 czerwca 2018 r.)

Za kwalifikowalne uznaje się w szczególności wydatki takie jak:

A. opracowanie Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, (maksymalnie do 30% kosztów kwalifikowalnych projektu, lecz nie więcej niż 50 000 zł) w szczególności:

 • zakup usług związanych z opracowaniem dokumentu;
 • wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie dokumentu, jedynie w przypadku opracowania Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa samodzielnie przez wnioskodawcę.

B. realizacja strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty, udziału w targach / imprezie wystawienniczej / misji gospodarczej, w szczególności:

a)  koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej i sprzętu,

b)  koszty zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego / ekspozycji;

c)  koszty organizacji i obsługi (np. oprawa multimedialna, montaż, demontaż, transport stoiska, sprzątanie, podłączenie energii);

d)  koszty zaprojektowania, przygotowania/produkcji i emisji materiałów promocyjnych, koszty reklamy;

e)  wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna;

f)   koszty wstępu na teren wystaw i targów;

g)  koszty tłumaczeń (do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu);

h)  koszty wynajmu nośników informacyjno-reklamowych (m.in. tablic, billboardów) związanych z kampanią promocyjną;

i)    koszty transportu eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną);

j)    koszty transportu i zakwaterowania uczestników misji i targów (maksymalnie 3 osoby, w okresie dwóch dni przed i jednego dnia po imprezie wystawienniczej, bez kosztów wyżywienia, koszt śniadania wliczonego w usługę noclegu może być kosztem kwalifikowalnym);

k)  koszty transportu (eksponatów, uczestników misji i targów) oraz zakwaterowania nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu kosztów śniadania wliczonego w usługę noclegu;

l)    opłaty związane z pozyskaniem wiz oraz obowiązkowych ubezpieczeń dla osób uczestniczących w targach.

2. koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe, w szczególności:

a) koszt pozyskania niezbędnych certyfikatów, atestów, świadectw, w tym zakup usług doradczych, badań certyfikacyjnych oraz koszt wydania certyfikatów, atestów, świadectw;

b) koszty zakupu usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe.

3. elementy uzupełniające (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu), tj.:

a) koszty zakupu baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją;

b) wydatki na stworzenie infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego;

c) koszt usług informatycznych, pozostających w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu.

4. wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN.

 

Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 – 2020:

Poznaj informacje dotyczące RPO województwa mazowieckiego oraz sprawdź harmonogram naborów.

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem?

Zapraszamy do kontaktu !