Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Cel szczegółowy realizowany poprzez Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP

Działanie realizowane będzie poprzez 2 poddziałania:

Wsparcie w ramach Działania 3.2 ukierunkowane będzie na wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocję gospodarczą regionu.

Wzmocnienie międzynarodowych powiązań gospodarczych oraz wypromowanie województwa mazowieckiego zarówno w kraju, jak i za granicą można osiągnąć dzięki intensyfikacji działań związanych z promocją inwestycyjną i gospodarczą regionu. W ramach Działania zaplanowano wsparcie inwestycji związanych z:

  • promocją przedsiębiorstw w kraju oraz na rynkach międzynarodowych,
  • promocją gospodarczą regionu w ramach szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej.

Interwencja będzie polegała w głównej mierze na współfinansowaniu kosztów udziału przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach itp. Odbywać się to będzie w wyniku wdrożenia nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw poprzez wsparcie na poszczególnych etapach internacjonalizacji – od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej, po rozszerzanie i udoskonalanie tej działalności.

Wzrost poziomu umiędzynarodowienia mazowieckich przedsiębiorstw nastąpi także poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców dostępu do wysokiej jakości nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicami Polski.

W konsekwencji podjętych działań wsparcie przyczyni się do zmiany niekorzystnego bilansu wymiany zagranicznej w województwie. Dodatkowo, w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej województwa, jak i poszczególnych jego obszarów wsparcie przyczyni się do wzmocnienia i utrwalenia pozytywnego wizerunku Mazowsza oraz Warszawy i ich potencjału w zakresie korzystnych warunków dla lokalizowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Priorytetowo traktowane będą przedsiębiorstwa wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji.

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020):

Poznaj informacje dotyczące RPO województwa mazowieckiego oraz sprawdź harmonogram naborów.