RPO Podkarpackie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) formułuje ramy interwencji dla prowadzenia działań wpisujących się w trzy priorytety określone w głównym dokumencie kierunkowym dla polityki spójności, jakim jest Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) – dotacje, które możemy dla Ciebie pozyskać !

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) – dowiedz się więcej o programie:

Jednym spośród trzech priorytetów Strategii Europa 2020 jest rozwój inteligentny wskazujący na potrzebę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, stanowiącego warunek zapewniający inteligentny wzrost gospodarczy.

Kolejnym priorytetem Strategii Europa 2020 jest rozwój zrównoważony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku, niskoemisyjnej i konkurencyjnej.

Jako trzeci priorytet Strategia Europa 2020 wskazuje rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) obejmuje 10 osi priorytetowych, w ramach których realizowane będą wybrane działania i poddziałania, mające na celu realizację określonych projektów na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego. Poszczególne osie priorytetowe kształtują się jak poniżej:

 1. Oś priorytetowa I – KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
 2. Oś priorytetowa II – CYFROWE PODKARPACKIE
 3. 2.A.1 Oś priorytetowa III – CZYSTA ENERGIA
 4. 2.A.1 Oś priorytetowa IV – OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
 5. 2.A.1 Oś priorytetowa V – INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
 6. 2.A.1 Oś priorytetowa VI – SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA
 7. 2.A.1 Oś priorytetowa VII – REGIONALNY RYNEK PRACY
 8. 2.A.1 Oś priorytetowa VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA
 9. 2.A.1 Oś priorytetowa IX – JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE
 10. 10.   2.B.1 Oś priorytetowa X – POMOC TECHNICZNA

Z punktu widzenia bezpośredniego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim na uwagę zasługuje Oś priorytetowa I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. W tym zakresie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) realizuje 2 cele tematyczne: CT1 (Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji) i CT3 (Wzmacnianie konkurencyjności MŚP) oraz w ramach każdego ze wskazanych celów tematycznych określone priorytety inwestycyjne.

W ramach CT1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) realizuje Priorytet Inwestycyjny 1.b (PI 1b): Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Przykładowe typy projektów:

 • wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, służącego działalności innowacyjnej
 • projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań, prac rozwojowych, aż po wytworzenie linii demonstracyjnej
 • projekty związane z wdrożeniem prac B+R w działalności przedsiębiorstw

Demarkacja kwotowa zgodnie z linią demarkacyjną

Potencjalne typy beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa
 • jednostki naukowe
 • konsorcja naukowe
 • szkoły wyższe
 • podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, parkami przemysłowymi, centrami transferu technologii, inkubatorami przedsiębiorczości, inkubatorami technologicznymi
 • podmioty zarządzające klastrami
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

W ramach CT3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) realizuje 4 priorytety inwestycyjne:

a)      Priorytet Inwestycyjny 3.a (PI 3a) Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości

Przykładowe typy projektów:

 • wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką
 • wsparcie tworzenia nowej i istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez m.in. uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych (w tym również drogi dojazdowe do terenów inwestycyjnych, jako niezbędny element projektu)

Potencjalne typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorstwa
 • podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, parkami przemysłowymi, centrami transferu technologii, inkubatorami przedsiębiorczości, inkubatorami technologicznymi
 • podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi
 • instytucje otoczenia biznesu
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera owych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości

 

b)      Priorytet Inwestycyjny 3.b  (PI 3b) Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Przykładowe typy projektów:

 • promocja gospodarcza i turystyczna regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym

 

Potencjalne typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • przedsiębiorstwa
 • organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w sektorze ekonomii społecznej
 • podmioty zarządzające klastrami
 • instytucje otoczenia biznesu
 • centra obsługi inwestorów

 

c)       Priorytet Inwestycyjny 3.c (PI 3c) Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Przykładowe typy projektów:

 • wsparcie rozwoju nowopowstałych firm w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych
 • wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw społecznych
 • wsparcie rozwoju istniejących MŚP poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych
 • wsparcie inwestycyjne w MŚP poprawiające potencjał konkurencyjny firm z sektora turystyki
 • wsparcie kapitałowe funduszy pożyczkowych i poręczeniowych

Potencjalne typy beneficjentów:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej

 

d)      Priorytet Inwestycyjny 3.d (PI 3d) Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji

Przykładowe typy projektów:

 • działania realizowane w celu wzmocnienia instytucji otoczenia biznesu i rozwoju inicjatyw klastrowych

Potencjalne typy beneficjentów:

 • instytucje otoczenia biznesu
 • podmioty zarządzające klastrami
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

W celu poznania bliższych szczegółów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w ramach planowanych konkursów zapraszamy do kontaktu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) – sprawdź planowany harmonogram naborów wniosków !

 1. Rok 2015: RPO_Podkarpackie_Harmonogram_naboru_wnioskow_18082015
 2. Rok 2016: RPO_Podkarpackie_Harmonogram_na_rok_2016_30112015