Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) – realizowane jest w ramach Osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia – najważniejsze informacje:

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia realizuje cel szczegółowy: Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Typy projektów:

1.Bony na innowacje.

Przedmiotem wsparcia będzie zakup usług doradczych lub naukowo-badawczych w jednostkach naukowych związanych z:

 • · przeprowadzeniem analizy wykonalności planowanego badania,
 • · opracowanie koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych prowadzące do sporządzenia studium wykonalności. Wykonawcą usługi, mogą być jednostki naukowe o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające siedzibę na terenie RP.

2.Prace B+R.

Projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu prac B+R nie będą przedmiotem wsparcia w ramach typu projektu.

Projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne etapy po uruchomieniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie produkcję masową, ani działalność handlową. Badania przemysłowe oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Badania przemysłowe zazwyczaj odpowiadają poziomom gotowości technologicznej TRL od II do VI:

 • · poziom II — określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie,
 • · poziom III — potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii,
 • · poziom IV — zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych,
 • · poziom V — zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego,
 • · poziom VI — dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu  albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet, jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Eksperymentalne prace rozwojowe zazwyczaj odpowiadają poziomom gotowości technologicznej od VII do IX:

 • · poziom VII — dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych,
 • · poziom VIII — zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii,
 • · Poziom IX — sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych. Przedmiotem oceny będzie całościow a koncepcja projektu, obejmująca również założenia dotyczące dalszego wdrożenia jego wyników.

Przedsiębiorca może realizować prace B+R samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, m.in. jednostkami naukowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami.

Możliwe jest zlecenie realizacji prac B+R jednostce naukowej. W przypadku prac B+R zakończonych niepowodzeniem beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia raportu sporządzonego przez niezależną jednostkę naukową, stanowiącego dowód, że niepowodzenie prac badawczo-rozwojowych nastąpiło z przyczyn niezależnych od beneficjenta.

3. Infrastruktura B+R.

Wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach.

Wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności B+R.

Warunkiem wsparcia w tym zakresie będzie przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów dotyczących planowanych do realizacji prac B+R.

Udzielane będzie wsparcie na powstawanie lub rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, dzierżawa lub najem infrastruktury lub aparatury naukowo-badawczej).

Infrastruktura ta wspierana będzie w przypadkach gdy:

 • · inwestycja ta stanowić będzie uzupełnienie istniejących zasobów i wynika z zapotrzebowania firm technologicznych na podobną infrastrukturę B+R,
 • · inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R i jej lokalizacja przyczyni się do redukcji kosztów związanych z zakupem podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego prowadzenia prac B+R i jest niezbędna do realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych.

Wsparcie przyznawane będzie pod warunkiem udostępnienia przedmiotowej infrastruktury na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach wszystkim zainteresowanym podmiotom.

4. Potencjał RIS.

Przedsięwzięcia w zakresie zwiększania potencjału regionalnego systemu innowacji. Wsparcie przeznaczone będzie na projekty przyczyniające się do zwiększenia wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R oraz wdrażania innowacji poprzez współpracę z pozostałymi aktorami regionalnego systemu innowacji wynikającą ze Strategii RIS3. Przedsięwzięcia/projekty stanowić będą instrument wsparcia dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, jako Lidera odpowiedzialnego za stworzenie i implementację Regionalnej Strategii Innowacji na rzecz Inteligentnych Specjalizacji RIS3 oraz współpracę z regionalnymi partnerami (przedsiębiorcy, instytucje naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, administracja publiczna, organizacje pozarządowe) w regionie, w kraju oraz za granicą. Działania te stanowić mają również uzupełnienie aktywności i działań wynikających z obowiązku monitorowania i ewaluacji efektów wdrażania Strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji RIS3 prowadzonych w ramach Pomocy Technicznej RPO WP. Jednym z najważniejszych celów realizowanych działań będzie:

• upowszechnienie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO jako najważniejszego instrumentu wdrażania i aktualizacji Strategii RIS3,

• doskonalenie istniejącego w regonie ekosytemu innowacji,

• stymulowanie jak najbliższej i najbardziej efektywnej współpracy przedsiębiorców z sektorem naukowo-badawczym,

• propagowanie postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie i ukazywanie dobrych praktyk z zakresu innowacyjności.

Projekt służył będzie efektywnemu inwestowaniu środków RPO WP na 1 i 3 cel tematyczny, głównie przez włączenie w proces M&E RIS3 jak najszerszej grupy interesariuszy regionalnego systemu innowacji.

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Beneficjenci:

Typ 1 – Bony na innowacje:

 • · mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo (prowadzące działalność na rynku co najmniej 12 miesięcy).

Typ 2 – Prace B+R:

 • · przedsiębiorstwo.

Typ 3 – Infrastruktura B+R:

 • · przedsiębiorstwo,
 • · instytucja otoczenia biznesu,
 • · sieci/grupy przedsiębiorstw.

Typ 4 – Potencjał RIS:

 • · jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Tryby wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów:

Projekty wybierane będą trybie:

 • · typ 1 – konkursowym,
 • · typ 2 – konkursowym,
 • · typ 3 – konkursowym,
 • · typ 4 – pozakonkursowym.

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków będzie Departament Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie protestów będzie Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

1. Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zgodność przedmiotu projektu z regionalną inteligentną specjalizacją województwa podkarpackiego.

2. W przypadku, gdy o pomoc ubiega się duże przedsiębiorstwo:

 • · wsparcie uzależnione będzie od spełnienia warunku dyfuzji innowacji albo współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP, jednostką naukową lub organizacją pozarządową lub instytucję badawczą,
 • · podmiot ten zapewni, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE.

3. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ewentualne dodatkowe limity i ograniczenia dotyczące poszczególnych kategorii wydatków w ramach działania zostaną określone w Wytycznych IZ RPO WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) oraz w regulaminie konkursu

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

Typ 1 – Bony na innowacje:

a) pomoc de minimis – 85%,

b) pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (studia wykonalności) – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:

 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
 • średnie przedsiębiorstwo – 60%.

Typ 2 – Prace B+R:

a) pomoc de minimis – 85%,

b) pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:

– badania przemysłowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
 • średnie przedsiębiorstwo – 60%,
 • duże przedsiębiorstwo – 50%,

– eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwo – 35%,
 • duże przedsiębiorstwo – 25%.

Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych w następujący sposób:

 • 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

− projekt zakłada efektywną współpracę:

 • między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich, lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych, lub
 • między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań,
 • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Typ 3 – Infrastruktura B+R:

a) pomoc de minimis – 85%,

b) regionalna pomoc inwestycyjna – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:

 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
 • średnie przedsiębiorstwo – 60%,
 • duże przedsiębiorstwo – 50%.

Typ 4 – Potencjał RIS: 100%.

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłoszenia konkursu może podjąć decyzję o obniżeniu maksymalnego poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN):

Typ 1 – Bony na innowacje:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 20 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 PLN.

Typ 2 – Prace B+R:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 5 000 000 PLN.

Typ 3 – Infrastruktura B+R:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.

Typ 4 – Potencjał RIS:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 30 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 5 000 000 PLN.

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłoszenia konkursu może podjąć decyzję o obniżeniu minimalnej lub podwyższeniu maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Orientacyjna kwota alokacji: 4 000 000 PLN

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP):

Poznaj informacje dotyczące RPO województwa podkarpackiego oraz sprawdź harmonogram naborów.

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem?

Zapraszamy do kontaktu !