Poddziałanie 1.4.1 dotacje bezpośrednie

Poddziałanie 1.4.1 dotacje bezpośrednie – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) – realizowane jest w ramach Osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP.

Poddziałanie 1.4.1 dotacje bezpośrednie (Działanie 1.4 Wsparcie MŚP) – najważniejsze informacje:

Poddziałanie 1.4.1 dotacje bezpośrednie realizuje cel szczegółowy: ograniczony spadek udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw.

Typy projektów:

1. Rozwój MŚP.

Wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług.

Uprawnione do ubiegania się o wsparcie będą MŚP prowadzące działalność na rynku powyżej 12 miesięcy. Przez 12 miesięcy należy rozumieć faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej rozumianej jako uzyskiwanie przychodów z ww. działalności.

Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych. Wsparcie obejmowało będzie rozwój/rozbudowę MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020.

2. TIK Technologie Informacyjno-Komunikacyjne).

Wsparcie skierowane będzie do nowo powstałych mikro i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju funkcjonujących na rynku nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w dokumentach rejestrowych. Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną. Projekt może obejmować zakup produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na wykorzystanie TIK w modelach:

 • B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących
 • w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
 • B2C (Business to Consumer), model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
 • C2C (Consumer to Consumer), model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Beneficjenci:

Typ 1 – Rozwój MŚP:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Typ 2 – TIK:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota wsparcia:

Typ 1 – Rozwój MŚP:

a) pomoc de minimis – 70%,

b) regionalna pomoc inwestycyjna – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:

 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
 • średnie przedsiębiorstwo – 60%.

Typ 2 – TIK: pomoc de minimis – 80%.

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłoszenia konkursu może podjąć decyzję o obniżeniu lub podwyższeniu maksymalnego poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN):

Typ 1 – Rozwój MŚP:

a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN,

b) dla projektów wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 100 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.

Typ 2 – TIK:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 50 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN.

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłoszenia konkursu może podjąć decyzję o obniżeniu minimalnej lub podwyższeniu maksymalnej wartości projektu.

Orientacyjna kwota alokacji:

 • 200 000 000 zł (dla naboru prowadzonego w oparciu o rozporządzenie dot. regionalnej pomocy inwestycyjnej)
 • 82 852 000 zł (dla naboru prowadzonego w oparciu o rozporządzenie dot. pomocy de minimis)

Poddziałanie 1.4.1 dotacje bezpośrednie (Działanie 1.4 Wsparcie MŚP) – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP):

Poznaj informacje dotyczące RPO województwa podkarpackiego oraz sprawdź harmonogram naborów.

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem?

Zapraszamy do kontaktu !