Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) – realizowane jest w ramach Osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka poprzez 2 poddziałania:

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP realizuje cel szczegółowy: Ograniczony spadek udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw.

Lista wskaźników produktu:

Poddziałanie 1.4.1:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.]
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [szt.].
  • Liczba nowych wspieranych przedsiębiorstw [szt.].
  • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy [szt.].
  • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku [szt.].
  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [EUR].

Poddziałanie 1.4.2:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.]
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [szt.]

Tryby wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów:

Projekty wybierane będą trybie:

  • typ 1 – konkursowym,
  • typ 2 – konkursowym.

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków będzie Departament Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie protestów będzie Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.