wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP)

Termin naboru wniosków – konkurs 2022:

 • rozpoczęcie naboru: 30.05.2022 (g. 8:00)
 • zakończenie naboru: 30.06.2022 (g. 16:30)

Celem szczegółowym Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach wspomaga wzrost konkurencyjności sektora MŚP, któremu ma służyć wsparcie szeroko rozumianych innowacji, obejmujących wdrożenie nowych produktów, procesów, sposobów organizacji i marketingu.

Interwencja dotyczy wszystkich przedsiębiorstw wprowadzających rozwiązania innowacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw niepartycypujących do tej pory w procesach związanych z podnoszeniem innowacyjności, wobec których konieczne jest zastosowanie instrumentarium pozwalającego przede wszystkim wygenerować w nich popyt na innowacje.

Poprzez działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach realizowane będą działania wpierające rozwój MŚP, przede wszystkim koncentrujące się na pozyskaniu i wdrożeniu innowacji, w tym także tych wypracowanych w ramach projektów B+R. W każdym przypadku zastosowana innowacja powinna przynosić wymierne efekty rynkowe.

Podniesienie poziomu innowacyjności w działalności podlaskich przedsiębiorstw powinno przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności na rynkach zewnętrznych, a przez to do istotnego wzrostu sprzedaży produktów i usług wytworzonych w regionie.

Wzrost konkurencyjności możliwy jest także poprzez oddziaływanie w kierunku obniżenia kosztów działalności gospodarczej, czemu mają służyć działania związane ze wzrostem efektywności korzystania z zasobów naturalnych oraz wykorzystaniem TIK.

Interwencja podejmowana w ramach działania przyczynia się do wzrostu wydajności pracy i efektywności produkcji.

Typy projektów, na które można uzyskać wsparcie

Przewiduje się 4 typy projektów, spośród których 2 poniższe przeznaczone są bezpośrednio dla przedsiębiorców z sektora MŚP, a podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest IZ RPOWP.

 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym np.:
 • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Priorytetowym obszarem oddziaływania będą przedsiębiorstwa wykazujące najwyższą konkurencyjność i innowacyjność. Wspierane będą przedsięwzięcia innowacyjne prowadzące do wzrostu eksportu i podnoszące konkurencyjność w wymiarze międzynarodowym.

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w ramach typu projektu mogą być finansowane wydatki związane z wdrażaniem innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcji, mające na celu niwelowanie negatywnych skutków pandemii.

Przedmiotowe projekty mogą obejmować finansowanie kapitału obrotowego (maksymalny udział wydatków na kapitał obrotowy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych projektu).

2. Ekoinnowacje rozumiane jako:

 • rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,
 • inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,
 • przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami,
 • innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,
 • inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,
 • działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,
 • działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,
 • rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – dodatkowe informacje szczegółowe

W ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach (RPO WP) przewiduje się system preferencji dla innowacji będących wynikiem prac B+R, niezależnie od programu w ramach którego będą finansowane (RPOWP czy PO IR). W zakresie komplementarnym do PO PW 2014-2020: Grupa Sterująca ds. Polski Wschodniej.

Usługi doradczo-szkoleniowe będą mogły być jedynie elementem (uzupełnieniem) projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Maksymalny udział wydatków związanych z finansowaniem krzyżowym na poziomie projektu wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Wartości projektów i poziom refundacji:

TYP 1:

 1. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych Typ 1 – 150 000,00 PLN.
 2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 12 000 000,00 PLN.

TYP 2:

 1. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych Typ 1 – 150 000,00 PLN.
 2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 5 000 000,00 PLN.

Maksymalny Poziom refundacji:

 • 85%
 • Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami
 • Ostateczny poziom dofinansowania – podany w ogłoszeniu o konkursie

Ogłoszenie o konkursie i dokumentacja

Harmonogram naborów wniosków – Regionalny Program Operacyjny woj. podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP)

Dowiedz się więcej !

👉 Jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania ?!