Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), realizowane jest w ramach Osi priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – najważniejsze informacje:

cel szczegółowy: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym (typ projektu 1. wymieniony w SZOOP), w tym np.:

 • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Warunki szczegółowe:

Pomoc może być udzielona jedynie na inwestycję początkową, która oznacza:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 •  założeniem nowego zakładu,
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Inwestycją początkową nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

Wartości projektów:

 1. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 100 000,00 PLN.
 2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 20 000 000,00 PLN.
 3. Maksymalna/minimalna wartość projektu nie została określona.

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH:

Dzialanie_1.3_RPO_W_Podl_uszczegolowienie_kosztow

Beneficjenci:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Planowany termin naboru wniosków:

 • rozpoczęcie naboru: 25.07.2016
 • zakończenie naboru: 23.08.2016, g. 15.30

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2017 r.

Treść oryginalnego ogłoszenia o konkursie

Finanse:

1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

a)     dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b)     dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

2. Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:

a)     30% – mikro i małe przedsiębiorstwa

b)     40% – średnie przedsiębiorstwa.

3. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą na usługi doradcze dla MŚP (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

4. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 60 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj.: 6 000 000,00 PLN.

Instytucja ZarządzającaIZ RPOWP 2014-2020 Nabory wniosków

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP):

Dowiedz się więcej o Programie oraz sprawdź harmonogram naborów !

RPO_Podlaskie_harmonogram_konkursow_2016(19.7.2016)

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !