Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020. Stanowi poddziałanie w ramach działania 1.1. Ekspansja przez innowacje.

Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne – najważniejsze informacje:

typy projektów:

1) opracowanie lub zlecenie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji,
2) wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych,
3) budowa, rozbudowa, przebudowa, zakup wyposażenia laboratoriów /działów B+R+I w przedsiębiorstwach,
4) nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,
5) projekty badawczo-wdrożeniowe, zmierzające do komercjalizacji wyników, realizowane przez instytucje B+R we współpracy z przedsiębiorcami.

Beneficjenci:

1) dla typów projektów 1) – 4) przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z:
– innymi przedsiębiorcami,
– jednostkami naukowymi,
– szkołami wyższymi,
– IOB,
– izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,
– organizacjami pozarządowymi,
– innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.
2) dla typu projektu 5):
– jednostki naukowe,
– szkoły wyższe.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R i ukierunkowane wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach inteligentnych specjalizacji.
Możliwe będzie uzyskanie wsparcia na cały proces projektowy od fazy badawczej – poprzez linie pilotażowe i działania w zakresie walidacji produktów – do fazy pierwszej produkcji włącznie.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 500 tys. PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: nie ustalono

Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek:

W ramach Poddziałania 1.1.1. przewiduje się stosowanie:
1) kosztów pośrednich rozliczanych według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu zgodnie z zapisami zawartymi w Zasadach wdrażania RPO WP 2014-2020;
2) zaliczek.
Szczegółowe zasady stosowania ww. mechanizmu określone są w Zasadach wdrażania RPO WP 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

Dowiedz się więcej o Programie oraz sprawdź harmonogram naboru wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !