Działanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Działanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne realizowane jest w ramach osi priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Stanowi poddziałanie w ramach działania 2.1 Inwestycje profilowane.

Działanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne – najważniejsze informacje:

typy projektów:

1) budowa, rozbudowa infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,
2) realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
3) unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy,
4) racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług prowadząca w szczególności do zmniejszenia transportochłonności,
5) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,
6) poprawa efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym informatyzacja procesów produkcyjnych.

Beneficjenci:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek:

W ramach Poddziałania 2.2.1. przewiduje się stosowanie zaliczek.
Szczegółowe zasady stosowania ww. mechanizmu określone są w Zasadach
wdrażania RPO WP 2014-2020.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln
PLN.

Instytucja Zarządzająca: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Działanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

Dowiedz się więcej o Programie oraz sprawdź harmonogram naboru wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !