PODDZIAŁANIE 2.4.1. SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE

Poddziałanie 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze realizowane jest w ramach osi priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Stanowi poddziałanie w ramach działania 2.4. Otoczenie biznesu.

Poddziałanie 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze – najważniejsze informacje:

Poddziałanie 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze swoją interwencję kieruje przede wszystkim na formułę systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych IOB w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorstwa. Uzyskają one bezzwrotne wsparcie z przeznaczeniem na zakup usługi lub pakietu usług od podmiotu, który zostanie przez nie wybrany. Wsparcie obejmie m.in. takie usługi, jak: pośrednictwo (prawne, finansowe) w procesie transferu technologii i know-how, wycena wartości technologii, doradztwo z zakresu umiędzynarodowienia produktów i usług itp.
Preferowane będą projekty:
1) wpisujące się w realizację celów Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu,
2) wynikające z upowszechniania podejścia strategicznego (m.in. doradztwo w zakresie wdrażania modeli biznesowych, audyty mające na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji).
Ukierunkowanie terytorialne:
W zakresie rozwoju usług doradczych dla mikro i małych przedsiębiorstw preferowane będą obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej.

Typy projektów:

realizowane w formule projektu grantowego kompleksowe przedsięwzięcie polegające na stworzeniu regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Wybrany operator dystrybuować będzie środki na dofinansowanie usług m.in. z zakresu planowania strategicznego, globalizacji produktów, transferu technologii i know-how.

Beneficjenci:

1) przedsiębiorcy,
2) IOB,
3) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
4) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek:

W ramach Poddziałania 2.4.1. przewiduje się stosowanie:
1) kosztów pośrednich rozliczanych według stawki ryczałtowej w
wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych
z zaangażowaniem personelu zgodnie z zapisami zawartymi w Zasadach
wdrażania RPO WP 2014-2020;
2) zaliczek, zgodnie z zapisami zawartymi w Zasadach wdrażania RPO WP
2014-2020.

Poddziałanie 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

Dowiedz się więcej o Programie oraz sprawdź harmonogram naboru wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !