Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) – realizowane jest w ramach osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka.

Cel szczegółowy realizowany poprzez Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – najważniejsze informacje:

Działanie 1.2 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w B+R jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej. W ramach działania finansowane będą przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS WSL 2013-2020. W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie Województwa Śląskiego. Wzmacnianie możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia prac B+R służyć będzie tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach wspierać będzie przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury B+R, spełniających następujące warunki:

  • przedsięwzięcie wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego, poprzez wskazanie specjalizacji oraz celu/ów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.
  • przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w przedsiębiorstwie).

Wsparcie w ramach niniejszego działania skoncentrowane jest na MŚP. Definicja MŚP zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu została wskazana w Słowniku Terminologicznym. Przewidziane są również inwestycje dużych przedsiębiorstw, pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki. W przypadku dużych firm preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi. Projekty powinny być realizowane na terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi województwa śląskiego, przedsiębiorstwo (a w przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum/porozumienia lider ) w momencie wypłaty pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego. Instytucja Zarządzająca dopuszcza realizację projektu w konsorcjum/porozumieniu poza obszarem Województwa Śląskiego, z zastrzeżeniem Art. 70 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. W sytuacji realizacji projektów w ramach konsorcjum (oraz porozumienia podmiotów wskazanych w punkcie Typ beneficjenta) liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach wspierać będzie przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Poprzez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową. Samodzielny projekt nie może składać się wyłączne z fazy pierwszej produkcji. Projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy. Warunkiem wsparcia prac badawczych jest ich komercyjne wykorzystanie w gospodarce. Po zakończeniu prac B+R Beneficjent dokona analizy opłacalności wdrożenia wyników badań. Wyniki powyższej analizy będą podstawą do określenia stopnia wykorzystania efektów badań w gospodarce. Realizacja projektów oraz wytworzone produkty i osiągnięte rezultaty nie mogę się przyczyniać do pogłębiania nierówności ze względu na płeć oraz ograniczenia dostępu do usług i produktów osobom z niepełnosprawnościami. Co do zasady wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków EFRR (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania. Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.

Typy projektów:

1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej
2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach

Beneficjenci:

W ramach działania zakłada się wsparcie dla projektów, których beneficjentem lub liderem konsorcjum/porozumienia jest przedsiębiorstwo. Projekty mogą być realizowane przez następujące podmioty:
1. Przedsiębiorstwa
2. Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
3. Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
4. Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
5. Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
6. Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera
Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. nr 69, poz. 763, późn. zm).

Instytucja Pośrednicząca:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – http://www.scp-slask.pl/

Maksymalny poziom wsparcia:

  • Do 80%. Maksymalny % poziom dofinansowania określony jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.
  • W przypadku udzielenia pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta:

Minimalny wkład własny beneficjenta jest uzależniony od zastosowanej podstawy prawnej udzielenia pomocy. W sytuacji udzielenia pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (art. 14 GBER) zastosowanie będzie miała dodatkowo regulacja wskazana w art. 14 pkt 14 GBER „Beneficjent pomocy musi wnieśd wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego”.

Minimalna i maksymalna wartość projektu:

Nie ustalono minimalnej wartości projektu, jednakże minimalna wartość dofinansowania, o którą musi aplikować wnioskodawca to 200 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Maksymalna wartość dla typu projektu:

  • – tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – 10 mln zł,
  • – wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach – 5 mln zł.

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL):

Dowiedz się więcej o Programie oraz sprawdź harmonogram naboru wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !